Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

NEW POINTS

X(43840) = X(4)X(19170)∩X(6)X(13450)

Barycentrics    a^2*(a^18*b^2 - 8*a^16*b^4 + 28*a^14*b^6 - 56*a^12*b^8 + 70*a^10*b^10 - 56*a^8*b^12 + 28*a^6*b^14 - 8*a^4*b^16 + a^2*b^18 + a^18*c^2 - 10*a^16*b^2*c^2 + 35*a^14*b^4*c^2 - 55*a^12*b^6*c^2 + 29*a^10*b^8*c^2 + 29*a^8*b^10*c^2 - 55*a^6*b^12*c^2 + 35*a^4*b^14*c^2 - 10*a^2*b^16*c^2 + b^18*c^2 - 8*a^16*c^4 + 35*a^14*b^2*c^4 - 50*a^12*b^4*c^4 + 11*a^10*b^6*c^4 + 22*a^8*b^8*c^4 + 17*a^6*b^10*c^4 - 54*a^4*b^12*c^4 + 33*a^2*b^14*c^4 - 6*b^16*c^4 + 28*a^14*c^6 - 55*a^12*b^2*c^6 + 11*a^10*b^4*c^6 + 10*a^8*b^6*c^6 + 10*a^6*b^8*c^6 + 29*a^4*b^10*c^6 - 49*a^2*b^12*c^6 + 16*b^14*c^6 - 56*a^12*c^8 + 29*a^10*b^2*c^8 + 22*a^8*b^4*c^8 + 10*a^6*b^6*c^8 - 4*a^4*b^8*c^8 + 25*a^2*b^10*c^8 - 26*b^12*c^8 + 70*a^10*c^10 + 29*a^8*b^2*c^10 + 17*a^6*b^4*c^10 + 29*a^4*b^6*c^10 + 25*a^2*b^8*c^10 + 30*b^10*c^10 - 56*a^8*c^12 - 55*a^6*b^2*c^12 - 54*a^4*b^4*c^12 - 49*a^2*b^6*c^12 - 26*b^8*c^12 + 28*a^6*c^14 + 35*a^4*b^2*c^14 + 33*a^2*b^4*c^14 + 16*b^6*c^14 - 8*a^4*c^16 - 10*a^2*b^2*c^16 - 6*b^4*c^16 + a^2*c^18 + b^2*c^18) : :

See Antreas Hatzipolakis and Peter Moses, euclid 1752.

X(43840) lies on these lines: {4, 19170}, {6, 13450}, {24, 184}, {436, 1199}, {1614, 9792}, {5890, 31381}, {6641, 12161}, {7668, 18912}


X(43841) = X(2)X(389)∩X(4)X(154)

Barycentrics    3*a^10 - 13*a^8*b^2 + 18*a^6*b^4 - 6*a^4*b^6 - 5*a^2*b^8 + 3*b^10 - 13*a^8*c^2 + 12*a^6*b^2*c^2 + 6*a^4*b^4*c^2 + 4*a^2*b^6*c^2 - 9*b^8*c^2 + 18*a^6*c^4 + 6*a^4*b^2*c^4 + 2*a^2*b^4*c^4 + 6*b^6*c^4 - 6*a^4*c^6 + 4*a^2*b^2*c^6 + 6*b^4*c^6 - 5*a^2*c^8 - 9*b^2*c^8 + 3*c^10 : :
X(43841) = X[4] + 2 X[14528], 7 X[3090] - 4 X[16254]

See Antreas Hatzipolakis and Peter Moses, euclid 1752.

X(43841) lies on the Thomson-Gibert-Moses hyperbola and these lines: {2, 389}, {3, 41465}, {4, 154}, {5, 3167}, {6, 3090}, {20, 6030}, {54, 18945}, {110, 578}, {354, 3086}, {378, 9914}, {393, 3462}, {427, 34781}, {631, 1192}, {973, 6242}, {974, 7722}, {1181, 8889}, {1594, 6776}, {1656, 5644}, {2888, 5056}, {3088, 5656}, {3089, 11387}, {3146, 7712}, {3524, 13568}, {3525, 5646}, {3527, 37942}, {3541, 6241}, {3542, 6403}, {3545, 12241}, {3547, 10625}, {3549, 6243}, {3574, 7487}, {3628, 5544}, {3832, 18504}, {3839, 13403}, {3855, 15752}, {5067, 11431}, {5068, 18390}, {5094, 18909}, {5489, 34291}, {5648, 32246}, {5654, 7404}, {5888, 10303}, {5925, 35483}, {5972, 9815}, {6622, 10982}, {6623, 11424}, {6756, 35260}, {6759, 7378}, {6803, 11064}, {6804, 37649}, {6816, 14389}, {6833, 33883}, {7396, 10984}, {7399, 37669}, {7400, 13348}, {7401, 9820}, {7507, 18925}, {7558, 10519}, {7577, 20303}, {7581, 19039}, {7582, 19040}, {7592, 19360}, {7999, 19161}, {9716, 15022}, {10272, 15436}, {10590, 19365}, {10591, 11429}, {11469, 15063}, {11818, 15806}, {12236, 15026}, {12319, 34153}, {12358, 37481}, {13160, 37645}, {13472, 15081}, {14530, 16198}, {14561, 14913}, {14643, 15465}, {15030, 32605}, {15033, 22750}, {15118, 18912}, {16051, 37514}, {18533, 34472}, {18916, 43593}, {19347, 32064}

X(43841) = {X(3628),X(11432)}-harmonic conjugate of X(37643)


X(43842) = X(4)X(288)∩X(25)X(54)

Barycentrics    a^2*(a^4 - 2*a^2*b^2 + b^4 - a^2*c^2 - b^2*c^2)*(a^4 - a^2*b^2 - 2*a^2*c^2 - b^2*c^2 + c^4)*(a^4 - 3*a^2*b^2 + 2*b^4 - 3*a^2*c^2 - 4*b^2*c^2 + 2*c^4)*(a^8 - 4*a^6*b^2 + 6*a^4*b^4 - 4*a^2*b^6 + b^8 - 4*a^6*c^2 + 5*a^4*b^2*c^2 + 4*a^2*b^4*c^2 - 5*b^6*c^2 + 6*a^4*c^4 + 4*a^2*b^2*c^4 + 8*b^4*c^4 - 4*a^2*c^6 - 5*b^2*c^6 + c^8) : :

See Antreas Hatzipolakis and Peter Moses, euclid 1752.

X(43842) lies on these lines: {4, 288}, {25, 54}, {933, 13472}, {13527, 18912}


X(43843) = X(3)X(6)∩X(4)X(30505)

Barycentrics    a^2*(a^6*b^2 - 2*a^4*b^4 + a^2*b^6 + a^6*c^2 - 2*a^4*b^2*c^2 - 4*a^2*b^4*c^2 + b^6*c^2 - 2*a^4*c^4 - 4*a^2*b^2*c^4 - 2*b^4*c^4 + a^2*c^6 + b^2*c^6) : :

See Antreas Hatzipolakis and Peter Moses, euclid 1752.

X(43843) lies on these lines: {3, 6}, {4, 30505}, {5, 20965}, {49, 14153}, {140, 3051}, {143, 20859}, {217, 18914}, {384, 34545}, {632, 3231}, {1180, 3567}, {1184, 15805}, {1194, 5462}, {1199, 34945}, {1595, 2211}, {1613, 3526}, {1625, 2548}, {1993, 11285}, {1994, 7824}, {2937, 10329}, {3124, 15026}, {3289, 31406}, {3499, 15047}, {3525, 9463}, {5422, 7770}, {5946, 11205}, {6101, 8041}, {7592, 13860}, {7736, 11411}, {7999, 15302}, {9465, 15024}, {10014, 10358}, {10095, 13410}, {11360, 27374}, {11427, 28407}, {12160, 39951}, {15484, 32445}, {20976, 32136}, {31467, 40805}, {34482, 37455}, {35325, 37119}

X(43843) = {X(i),X(j)}-harmonic conjugate of X(k) for these (i,j,k): {{371, 372, 41328}


X(43844) = MIDPOINT OF X(34148) AND X(43605)

Barycentrics    a^2*(a^2 - b^2 - c^2)*(2*a^6 - 5*a^4*b^2 + 4*a^2*b^4 - b^6 - 5*a^4*c^2 - 4*a^2*b^2*c^2 + b^4*c^2 + 4*a^2*c^4 + b^2*c^4 - c^6) : :
X(43844) = X[3] - 3 X[49], 2 X[3] - 3 X[13367], 3 X[1614] - X[12088], 2 X[3628] - 3 X[15806], 4 X[3628] - 3 X[34826], X[12086] - 3 X[34148], X[12086] + 3 X[43605]

See Antreas Hatzipolakis and Peter Moses, euclid 1752.

X(43844) lies on these lines: {3, 49}, {4, 34986}, {5, 11264}, {23, 15801}, {24, 14831}, {26, 14531}, {51, 10539}, {52, 156}, {54, 5907}, {110, 389}, {113, 137}, {125, 9820}, {154, 12160}, {159, 11477}, {186, 9705}, {195, 5446}, {323, 15644}, {373, 36753}, {399, 37472}, {403, 10112}, {511, 1614}, {539, 10024}, {542, 1594}, {547, 36153}, {569, 15068}, {575, 1352}, {576, 1843}, {578, 11441}, {895, 1173}, {1199, 5943}, {1531, 21659}, {1568, 6146}, {1885, 15063}, {1993, 6759}, {1994, 10110}, {2072, 10116}, {3047, 10628}, {3091, 11422}, {3146, 5656}, {3448, 32767}, {3518, 16625}, {3529, 40196}, {3544, 13472}, {3549, 9936}, {3564, 21637}, {3627, 30522}, {3628, 15806}, {5012, 11793}, {5092, 7999}, {5097, 9781}, {5133, 12242}, {5448, 13851}, {5462, 15087}, {5642, 16238}, {5650, 13336}, {5651, 36752}, {5889, 9544}, {5891, 32046}, {5972, 26879}, {6000, 12086}, {6090, 37514}, {6467, 8538}, {6636, 15606}, {6642, 16226}, {7395, 17809}, {7517, 21969}, {7529, 15004}, {7558, 34507}, {7592, 9306}, {9545, 11430}, {9706, 14118}, {9729, 15032}, {10111, 36253}, {10170, 13353}, {10272, 32165}, {10564, 13491}, {10610, 31834}, {10619, 12605}, {10661, 21648}, {10662, 21647}, {10665, 21641}, {10666, 21640}, {11003, 11444}, {11064, 18914}, {11232, 14643}, {11381, 13352}, {11402, 17814}, {11414, 37672}, {11424, 18451}, {11432, 35259}, {11456, 13346}, {11563, 18555}, {11591, 37513}, {12174, 37497}, {13293, 15054}, {13382, 22467}, {13383, 41586}, {13421, 37947}, {13598, 14157}, {13630, 40111}, {14094, 14865}, {14216, 37645}, {14516, 18388}, {14530, 33586}, {14641, 37477}, {14845, 34566}, {14864, 31074}, {14915, 37495}, {15066, 37515}, {16003, 23336}, {17834, 26864}, {18128, 37452}, {18383, 34799}, {19150, 43129}, {21849, 34484}, {25555, 34939}, {26883, 36747}, {32110, 32171}, {34417, 37493}, {34545, 43614}, {35268, 37486}, {37481, 43586}, {37948, 43806}, {43572, 43602}

X(43844) = midpoint of X(34148) and X(43605)
X(43844) = reflection of X(i) in X(j) for these {i,j}: {13367, 49}, {34826, 15806}
X(43844) = crosssum of X(4) and X(10018)
X(43844) = barycentric product X(394)*X(21841)
X(43844) = barycentric quotient X(21841)/X(2052)
X(43844) = {X(i),X(j)}-harmonic conjugate of X(k) for these (i,j,k): {3, 41597, 3292}, {52, 156, 1495}, {110, 12227, 16223}, {155, 184, 5562}, {195, 10540, 5446}, {394, 19347, 10984}, {578, 11441, 15030}, {1147, 18445, 185}, {1181, 3167, 1092}, {1199, 43598, 5943}, {1493, 5609, 546}, {3090, 11423, 575}, {3091, 11422, 37505}, {3574, 24981, 12134}, {5889, 9544, 10282}, {9545, 12111, 11430}, {9703, 34783, 12038}, {9704, 18436, 18475}, {10539, 12161, 51}, {12038, 34783, 21663}, {13352, 32139, 11381}, {15087, 18350, 5462}, {21659, 22660, 1531}Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019

X(33923) = 37TH HATZIPOLAKIS-MOSES-EULER POINT

X(33923) =  37TH HATZIPOLAKIS-MOSES-EULER POINT

Barycentrics    10 a^4-9 a^2 b^2-b^4-9 a^2 c^2+2 b^2 c^2-c^4 : :
X(33923) = 3 X[2] - 11 X[3],27 X[2] - 11 X[4],15 X[2] - 11 X[5],21 X[2] + 11 X[20],9 X[2] - 11 X[140],5 X[2] + 11 X[376],19 X[2] - 11 X[381],51 X[2] - 11 X[382],21 X[2] - 11 X[546],13 X[2] - 11 X[547],3 X[2] + 11 X[548],7 X[2] - 11 X[549],9 X[2] + 11 X[550],39 X[2] - 55 X[631],51 X[2] - 55 X[632],63 X[2] - 55 X[1656],45 X[2] + 11 X[1657],93 X[2] - 77 X[3090],87 X[2] - 55 X[3091],75 X[2] - 11 X[3146],9 X[2] + 55 X[3522],45 X[2] - 77 X[3523],17 X[2] - 33 X[3524],105 X[2] - 121 X[3525],69 X[2] - 77 X[3526],3 X[2] + 77 X[3528],69 X[2] + 11 X[3529],6 X[2] - 11 X[3530],171 X[2] - 187 X[3533],13 X[2] + 11 X[3534],43 X[2] - 11 X[3543],49 X[2] - 33 X[3545],39 X[2] - 11 X[3627],12 X[2] - 11 X[3628],35 X[2] - 11 X[3830],141 X[2] - 77 X[3832],65 X[2] - 33 X[3839],111 X[2] - 55 X[3843],23 X[2] - 11 X[3845],18 X[2] - 11 X[3850],117 X[2] - 77 X[3851],315 X[2] - 187 X[3854],201 X[2] - 121 X[3855],39 X[2] - 22 X[3856],129 X[2] - 77 X[3857],9 X[2] - 5 X[3858],93 X[2] - 55 X[3859],20 X[2] - 11 X[3860],24 X[2] - 11 X[3861],25 X[2] - 33 X[5054],41 X[2] - 33 X[5055],153 X[2] - 121 X[5056],117 X[2] + 11 X[5059],17 X[2] - 11 X[5066],159 X[2] - 143 X[5067],207 X[2] - 143 X[5068],129 X[2] - 121 X[5070],71 X[2] - 55 X[5071],177 X[2] - 121 X[5072],9 X[2] - X[5073],159 X[2] - 55 X[5076],183 X[2] - 143 X[5079],9 X[3] - X[4],5 X[3] - X[5],7 X[3] + X[20],3 X[3] - X[140],5 X[3] + 3 X[376],19 X[3] - 3 X[381],17 X[3] - X[382],7 X[3] - X[546],13 X[3] - 3 X[547],7 X[3] - 3 X[549],3 X[3] + X[550],13 X[3] - 5 X[631],17 X[3] - 5 X[632],21 X[3] - 5 X[1656],15 X[3] + X[1657],31 X[3] - 7 X[3090],29 X[3] - 5 X[3091],25 X[3] - X[3146],3 X[3] + 5 X[3522],15 X[3] - 7 X[3523],17 X[3] - 9 X[3524],35 X[3] - 11 X[3525],23 X[3] - 7 X[3526],X[3] + 7 X[3528],23 X[3] + X[3529],57 X[3] - 17 X[3533],13 X[3] + 3 X[3534],43 X[3] - 3 X[3543],49 X[3] - 9 X[3545],13 X[3] - X[3627],4 X[3] - X[3628],35 X[3] - 3 X[3830],47 X[3] - 7 X[3832],65 X[3] - 9 X[3839],37 X[3] - 5 X[3843],23 X[3] - 3 X[3845],6 X[3] - X[3850],39 X[3] - 7 X[3851],11 X[3] - X[3853],105 X[3] - 17 X[3854],67 X[3] - 11 X[3855],13 X[3] - 2 X[3856],43 X[3] - 7 X[3857],33 X[3] - 5 X[3858],31 X[3] - 5 X[3859],20 X[3] - 3 X[3860],8 X[3] - X[3861],25 X[3] - 9 X[5054],41 X[3] - 9 X[5055],51 X[3] - 11 X[5056],39 X[3] + X[5059],17 X[3] - 3 X[5066],53 X[3] - 13 X[5067],69 X[3] - 13 X[5068],43 X[3] - 11 X[5070],71 X[3] - 15 X[5071],59 X[3] - 11 X[5072],33 X[3] - X[5073],53 X[3] - 5 X[5076],61 X[3] - 13 X[5079],5 X[4] - 9 X[5],7 X[4] + 9 X[20],X[4] - 3 X[140],5 X[4] + 27 X[376],19 X[4] - 27 X[381],17 X[4] - 9 X[382],7 X[4] - 9 X[546],13 X[4] - 27 X[547],X[4] + 9 X[548],7 X[4] - 27 X[549],X[4] + 3 X[550],13 X[4] - 45 X[631],17 X[4] - 45 X[632],7 X[4] - 15 X[1656],5 X[4] + 3 X[1657],31 X[4] - 63 X[3090],29 X[4] - 45 X[3091],25 X[4] - 9 X[3146],X[4] + 15 X[3522],5 X[4] - 21 X[3523],17 X[4] - 81 X[3524],35 X[4] - 99 X[3525],23 X[4] - 63 X[3526],X[4] + 63 X[3528],23 X[4] + 9 X[3529],2 X[4] - 9 X[3530],19 X[4] - 51 X[3533],13 X[4] + 27 X[3534],43 X[4] - 27 X[3543],49 X[4] - 81 X[3545],13 X[4] - 9 X[3627],4 X[4] - 9 X[3628],35 X[4] - 27 X[3830],47 X[4] - 63 X[3832],65 X[4] - 81 X[3839],37 X[4] - 45 X[3843],23 X[4] - 27 X[3845],2 X[4] - 3 X[3850],13 X[4] - 21 X[3851],11 X[4] - 9 X[3853],35 X[4] - 51 X[3854],67 X[4] - 99 X[3855],13 X[4] - 18 X[3856],43 X[4] - 63 X[3857],11 X[4] - 15 X[3858],31 X[4] - 45 X[3859],20 X[4] - 27 X[3860],8 X[4] - 9 X[3861],25 X[4] - 81 X[5054],41 X[4] - 81 X[5055],17 X[4] - 33 X[5056],13 X[4] + 3 X[5059],17 X[4] - 27 X[5066],53 X[4] - 117 X[5067],23 X[4] - 39 X[5068],43 X[4] - 99 X[5070],71 X[4] - 135 X[5071],59 X[4] - 99 X[5072],11 X[4] - 3 X[5073],53 X[4] - 45 X[5076],61 X[4] - 117 X[5079],7 X[5] + 5 X[20],3 X[5] - 5 X[140],X[5] + 3 X[376],19 X[5] - 15 X[381],17 X[5] - 5 X[382],7 X[5] - 5 X[546],13 X[5] - 15 X[547],X[5] + 5 X[548],7 X[5] - 15 X[549],3 X[5] + 5 X[550],13 X[5] - 25 X[631],17 X[5] - 25 X[632],21 X[5] - 25 X[1656],3 X[5] + X[1657],31 X[5] - 35 X[3090],29 X[5] - 25 X[3091],5 X[5] - X[3146],3 X[5] + 25 X[3522],3 X[5] - 7 X[3523],17 X[5] - 45 X[3524],7 X[5] - 11 X[3525],23 X[5] - 35 X[3526],X[5] + 35 X[3528],23 X[5] + 5 X[3529],2 X[5] - 5 X[3530],57 X[5] - 85 X[3533],13 X[5] + 15 X[3534],43 X[5] - 15 X[3543],49 X[5] - 45 X[3545],13 X[5] - 5 X[3627],4 X[5] - 5 X[3628],7 X[5] - 3 X[3830],47 X[5] - 35 X[3832],13 X[5] - 9 X[3839],37 X[5] - 25 X[3843],23 X[5] - 15 X[3845],6 X[5] - 5 X[3850],39 X[5] - 35 X[3851],11 X[5] - 5 X[3853],21 X[5] - 17 X[3854],67 X[5] - 55 X[3855],13 X[5] - 10 X[3856],43 X[5] - 35 X[3857],33 X[5] - 25 X[3858],31 X[5] - 25 X[3859],4 X[5] - 3 X[3860],8 X[5] - 5 X[3861],5 X[5] - 9 X[5054],41 X[5] - 45 X[5055],51 X[5] - 55 X[5056],39 X[5] + 5 X[5059],17 X[5] - 15 X[5066],53 X[5] - 65 X[5067],69 X[5] - 65 X[5068],43 X[5] - 55 X[5070],71 X[5] - 75 X[5071],59 X[5] - 55 X[5072],33 X[5] - 5 X[5073],53 X[5] - 25 X[5076],61 X[5] - 65 X[5079],3 X[20] + 7 X[140],5 X[20] - 21 X[376],19 X[20] + 21 X[381],17 X[20] + 7 X[382],13 X[20] + 21 X[547],X[20] - 7 X[548],X[20] + 3 X[549],3 X[20] - 7 X[550],13 X[20] + 35 X[631],17 X[20] + 35 X[632],3 X[20] + 5 X[1656],15 X[20] - 7 X[1657],31 X[20] + 49 X[3090],29 X[20] + 35 X[3091],25 X[20] + 7 X[3146],3 X[20] - 35 X[3522],15 X[20] + 49 X[3523],17 X[20] + 63 X[3524],5 X[20] + 11 X[3525],23 X[20] + 49 X[3526],X[20] - 49 X[3528],23 X[20] - 7 X[3529],2 X[20] + 7 X[3530],57 X[20] + 119 X[3533],13 X[20] - 21 X[3534],43 X[20] + 21 X[3543],7 X[20] + 9 X[3545],13 X[20] + 7 X[3627],4 X[20] + 7 X[3628],5 X[20] + 3 X[3830],47 X[20] + 49 X[3832],65 X[20] + 63 X[3839],37 X[20] + 35 X[3843],23 X[20] + 21 X[3845],6 X[20] + 7 X[3850],39 X[20] + 49 X[3851],11 X[20] + 7 X[3853],15 X[20] + 17 X[3854],67 X[20] + 77 X[3855],13 X[20] + 14 X[3856],43 X[20] + 49 X[3857],33 X[20] + 35 X[3858],31 X[20] + 35 X[3859],20 X[20] + 21 X[3860],8 X[20] + 7 X[3861],25 X[20] + 63 X[5054],41 X[20] + 63 X[5055],51 X[20] + 77 X[5056],39 X[20] - 7 X[5059],17 X[20] + 21 X[5066],53 X[20] + 91 X[5067],69 X[20] + 91 X[5068],43 X[20] + 77 X[5070],71 X[20] + 105 X[5071],59 X[20] + 77 X[5072],33 X[20] + 7 X[5073],53 X[20] + 35 X[5076],61 X[20] + 91 X[5079],5 X[140] + 9 X[376],19 X[140] - 9 X[381],17 X[140] - 3 X[382],7 X[140] - 3 X[546],13 X[140] - 9 X[547],X[140] + 3 X[548],7 X[140] - 9 X[549],13 X[140] - 15 X[631],17 X[140] - 15 X[632],7 X[140] - 5 X[1656],5 X[140] + X[1657],31 X[140] - 21 X[3090],29 X[140] - 15 X[3091],25 X[140] - 3 X[3146],X[140] + 5 X[3522],5 X[140] - 7 X[3523],17 X[140] - 27 X[3524],35 X[140] - 33 X[3525],23 X[140] - 21 X[3526],X[140] + 21 X[3528],23 X[140] + 3 X[3529],2 X[140] - 3 X[3530],19 X[140] - 17 X[3533],13 X[140] + 9 X[3534],43 X[140] - 9 X[3543],49 X[140] - 27 X[3545],13 X[140] - 3 X[3627],4 X[140] - 3 X[3628],35 X[140] - 9 X[3830],47 X[140] - 21 X[3832],65 X[140] - 27 X[3839],37 X[140] - 15 X[3843],23 X[140] - 9 X[3845],13 X[140] - 7 X[3851],11 X[140] - 3 X[3853],35 X[140] - 17 X[3854],67 X[140] - 33 X[3855],13 X[140] - 6 X[3856],43 X[140] - 21 X[3857],11 X[140] - 5 X[3858],31 X[140] - 15 X[3859],20 X[140] - 9 X[3860],8 X[140] - 3 X[3861],25 X[140] - 27 X[5054],41 X[140] - 27 X[5055],17 X[140] - 11 X[5056],13 X[140] + X[5059],17 X[140] - 9 X[5066],53 X[140] - 39 X[5067],23 X[140] - 13 X[5068],43 X[140] - 33 X[5070],71 X[140] - 45 X[5071],59 X[140] - 33 X[5072],11 X[140] - X[5073],53 X[140] - 15 X[5076],61 X[140] - 39 X[5079],X[143] - 3 X[16836],X[146] - 5 X[22251],19 X[376] + 5 X[381],51 X[376] + 5 X[382],21 X[376] + 5 X[546],13 X[376] + 5 X[547],3 X[376] - 5 X[548],7 X[376] + 5 X[549],9 X[376] - 5 X[550],39 X[376] + 25 X[631],51 X[376] + 25 X[632],63 X[376] + 25 X[1656],9 X[376] - X[1657],93 X[376] + 35 X[3090],87 X[376] + 25 X[3091],15 X[376] + X[3146],9 X[376] - 25 X[3522],9 X[376] + 7 X[3523],17 X[376] + 15 X[3524],21 X[376] + 11 X[3525],69 X[376] + 35 X[3526],3 X[376] - 35 X[3528],69 X[376] - 5 X[3529],6 X[376] + 5 X[3530],171 X[376] + 85 X[3533],13 X[376] - 5 X[3534],43 X[376] + 5 X[3543],49 X[376] + 15 X[3545],39 X[376] + 5 X[3627],12 X[376] + 5 X[3628],7 X[376] + X[3830],141 X[376] + 35 X[3832],13 X[376] + 3 X[3839],111 X[376] + 25 X[3843],23 X[376] + 5 X[3845],18 X[376] + 5 X[3850],117 X[376] + 35 X[3851],33 X[376] + 5 X[3853],63 X[376] + 17 X[3854],201 X[376] + 55 X[3855],39 X[376] + 10 X[3856],129 X[376] + 35 X[3857],99 X[376] + 25 X[3858],93 X[376] + 25 X[3859],4 X[376] + X[3860],24 X[376] + 5 X[3861],5 X[376] + 3 X[5054],41 X[376] + 15 X[5055],153 X[376] + 55 X[5056],117 X[376] - 5 X[5059],17 X[376] + 5 X[5066],159 X[376] + 65 X[5067],207 X[376] + 65 X[5068],129 X[376] + 55 X[5070],71 X[376] + 25 X[5071],177 X[376] + 55 X[5072],99 X[376] + 5 X[5073],159 X[376] + 25 X[5076],183 X[376] + 65 X[5079],51 X[381] - 19 X[382],21 X[381] - 19 X[546],13 X[381] - 19 X[547],3 X[381] + 19 X[548],7 X[381] - 19 X[549],9 X[381] + 19 X[550],39 X[381] - 95 X[631],51 X[381] - 95 X[632],63 X[381] - 95 X[1656],45 X[381] + 19 X[1657],93 X[381] - 133 X[3090],87 X[381] - 95 X[3091],75 X[381] - 19 X[3146],9 X[381] + 95 X[3522],45 X[381] - 133 X[3523],17 X[381] - 57 X[3524],105 X[381] - 209 X[3525],69 X[381] - 133 X[3526],3 X[381] + 133 X[3528],69 X[381] + 19 X[3529],6 X[381] - 19 X[3530],9 X[381] - 17 X[3533],13 X[381] + 19 X[3534],43 X[381] - 19 X[3543],49 X[381] - 57 X[3545],39 X[381] - 19 X[3627],12 X[381] - 19 X[3628],35 X[381] - 19 X[3830],141 X[381] - 133 X[3832],65 X[381] - 57 X[3839],111 X[381] - 95 X[3843],23 X[381] - 19 X[3845],18 X[381] - 19 X[3850],117 X[381] - 133 X[3851],33 X[381] - 19 X[3853],315 X[381] - 323 X[3854],201 X[381] - 209 X[3855],39 X[381] - 38 X[3856],129 X[381] - 133 X[3857],99 X[381] - 95 X[3858],93 X[381] - 95 X[3859],20 X[381] - 19 X[3860],24 X[381] - 19 X[3861],25 X[381] - 57 X[5054],41 X[381] - 57 X[5055],153 X[381] - 209 X[5056],117 X[381] + 19 X[5059],17 X[381] - 19 X[5066],159 X[381] - 247 X[5067],207 X[381] - 247 X[5068],129 X[381] - 209 X[5070],71 X[381] - 95 X[5071],177 X[381] - 209 X[5072],99 X[381] - 19 X[5073],159 X[381] - 95 X[5076],183 X[381] - 247 X[5079],7 X[382] - 17 X[546],13 X[382] - 51 X[547],X[382] + 17 X[548],7 X[382] - 51 X[549],3 X[382] + 17 X[550],13 X[382] - 85 X[631],X[382] - 5 X[632],21 X[382] - 85 X[1656],15 X[382] + 17 X[1657],31 X[382] - 119 X[3090],29 X[382] - 85 X[3091],25 X[382] - 17 X[3146],3 X[382] + 85 X[3522],15 X[382] - 119 X[3523],X[382] - 9 X[3524],35 X[382] - 187 X[3525],23 X[382] - 119 X[3526],X[382] + 119 X[3528],23 X[382] + 17 X[3529],2 X[382] - 17 X[3530],57 X[382] - 289 X[3533],13 X[382] + 51 X[3534],43 X[382] - 51 X[3543],49 X[382] - 153 X[3545],13 X[382] - 17 X[3627],4 X[382] - 17 X[3628],35 X[382] - 51 X[3830],47 X[382] - 119 X[3832],65 X[382] - 153 X[3839],37 X[382] - 85 X[3843],23 X[382] - 51 X[3845],6 X[382] - 17 X[3850],39 X[382] - 119 X[3851],11 X[382] - 17 X[3853],105 X[382] - 289 X[3854],67 X[382] - 187 X[3855],13 X[382] - 34 X[3856],43 X[382] - 119 X[3857],33 X[382] - 85 X[3858],31 X[382] - 85 X[3859],20 X[382] - 51 X[3860],8 X[382] - 17 X[3861],25 X[382] - 153 X[5054],41 X[382] - 153 X[5055],3 X[382] - 11 X[5056],39 X[382] + 17 X[5059],X[382] - 3 X[5066],53 X[382] - 221 X[5067],69 X[382] - 221 X[5068],43 X[382] - 187 X[5070],71 X[382] - 255 X[5071],59 X[382] - 187 X[5072],33 X[382] - 17 X[5073],53 X[382] - 85 X[5076],61 X[382] - 221 X[5079],3 X[389] - X[13421],13 X[546] - 21 X[547],X[546] + 7 X[548],X[546] - 3 X[549],3 X[546] + 7 X[550],13 X[546] - 35 X[631],17 X[546] - 35 X[632],3 X[546] - 5 X[1656],15 X[546] + 7 X[1657],31 X[546] - 49 X[3090],29 X[546] - 35 X[3091],25 X[546] - 7 X[3146],3 X[546] + 35 X[3522],15 X[546] - 49 X[3523],17 X[546] - 63 X[3524],5 X[546] - 11 X[3525],23 X[546] - 49 X[3526],X[546] + 49 X[3528],23 X[546] + 7 X[3529],2 X[546] - 7 X[3530],57 X[546] - 119 X[3533],13 X[546] + 21 X[3534],43 X[546] - 21 X[3543],7 X[546] - 9 X[3545],13 X[546] - 7 X[3627],4 X[546] - 7 X[3628],5 X[546] - 3 X[3830],47 X[546] - 49 X[3832],65 X[546] - 63 X[3839],37 X[546] - 35 X[3843],23 X[546] - 21 X[3845],6 X[546] - 7 X[3850],39 X[546] - 49 X[3851],11 X[546] - 7 X[3853],15 X[546] - 17 X[3854],67 X[546] - 77 X[3855],13 X[546] - 14 X[3856],43 X[546] - 49 X[3857],33 X[546] - 35 X[3858],31 X[546] - 35 X[3859],20 X[546] - 21 X[3860],8 X[546] - 7 X[3861],25 X[546] - 63 X[5054],41 X[546] - 63 X[5055],51 X[546] - 77 X[5056],39 X[546] + 7 X[5059],17 X[546] - 21 X[5066],53 X[546] - 91 X[5067],69 X[546] - 91 X[5068],43 X[546] - 77 X[5070],71 X[546] - 105 X[5071],59 X[546] - 77 X[5072],33 X[546] - 7 X[5073],53 X[546] - 35 X[5076],61 X[546] - 91 X[5079],3 X[547] + 13 X[548],7 X[547] - 13 X[549],9 X[547] + 13 X[550],3 X[547] - 5 X[631],51 X[547] - 65 X[632],63 X[547] - 65 X[1656],45 X[547] + 13 X[1657],93 X[547] - 91 X[3090],87 X[547] - 65 X[3091],75 X[547] - 13 X[3146],9 X[547] + 65 X[3522],45 X[547] - 91 X[3523],17 X[547] - 39 X[3524],105 X[547] - 143 X[3525],69 X[547] - 91 X[3526],3 X[547] + 91 X[3528],69 X[547] + 13 X[3529],6 X[547] - 13 X[3530],171 X[547] - 221 X[3533],43 X[547] - 13 X[3543],49 X[547] - 39 X[3545],3 X[547] - X[3627],12 X[547] - 13 X[3628],35 X[547] - 13 X[3830],141 X[547] - 91 X[3832],5 X[547] - 3 X[3839],111 X[547] - 65 X[3843],23 X[547] - 13 X[3845],18 X[547] - 13 X[3850],9 X[547] - 7 X[3851],33 X[547] - 13 X[3853],315 X[547] - 221 X[3854],201 X[547] - 143 X[3855],3 X[547] - 2 X[3856],129 X[547] - 91 X[3857],99 X[547] - 65 X[3858],93 X[547] - 65 X[3859],20 X[547] - 13 X[3860],24 X[547] - 13 X[3861],25 X[547] - 39 X[5054],41 X[547] - 39 X[5055],153 X[547] - 143 X[5056],9 X[547] + X[5059],17 X[547] - 13 X[5066],159 X[547] - 169 X[5067],207 X[547] - 169 X[5068],129 X[547] - 143 X[5070],71 X[547] - 65 X[5071],177 X[547] - 143 X[5072],99 X[547] - 13 X[5073],159 X[547] - 65 X[5076],183 X[547] - 169 X[5079],7 X[548] + 3 X[549],3 X[548] - X[550],13 X[548] + 5 X[631],17 X[548] + 5 X[632],21 X[548] + 5 X[1656],15 X[548] - X[1657],31 X[548] + 7 X[3090],29 X[548] + 5 X[3091],25 X[548] + X[3146],3 X[548] - 5 X[3522],15 X[548] + 7 X[3523],17 X[548] + 9 X[3524],35 X[548] + 11 X[3525],23 X[548] + 7 X[3526],X[548] - 7 X[3528],23 X[548] - X[3529],2 X[548] + X[3530],57 X[548] + 17 X[3533],13 X[548] - 3 X[3534],43 X[548] + 3 X[3543],49 X[548] + 9 X[3545],13 X[548] + X[3627],4 X[548] + X[3628],35 X[548] + 3 X[3830],47 X[548] + 7 X[3832],65 X[548] + 9 X[3839],37 X[548] + 5 X[3843],23 X[548] + 3 X[3845],6 X[548] + X[3850],39 X[548] + 7 X[3851],11 X[548] + X[3853],105 X[548] + 17 X[3854],67 X[548] + 11 X[3855],13 X[548] + 2 X[3856],43 X[548] + 7 X[3857],33 X[548] + 5 X[3858],31 X[548] + 5 X[3859],20 X[548] + 3 X[3860],8 X[548] + X[3861],25 X[548] + 9 X[5054],41 X[548] + 9 X[5055],51 X[548] + 11 X[5056],39 X[548] - X[5059],17 X[548] + 3 X[5066],53 X[548] + 13 X[5067],69 X[548] + 13 X[5068],43 X[548] + 11 X[5070],71 X[548] + 15 X[5071],59 X[548] + 11 X[5072],33 X[548] + X[5073],53 X[548] + 5 X[5076],61 X[548] + 13 X[5079],9 X[549] + 7 X[550],39 X[549] - 35 X[631],51 X[549] - 35 X[632],9 X[549] - 5 X[1656],45 X[549] + 7 X[1657],93 X[549] - 49 X[3090],87 X[549] - 35 X[3091],75 X[549] - 7 X[3146],9 X[549] + 35 X[3522],45 X[549] - 49 X[3523],17 X[549] - 21 X[3524],15 X[549] - 11 X[3525],69 X[549] - 49 X[3526],3 X[549] + 49 X[3528],69 X[549] + 7 X[3529],6 X[549] - 7 X[3530],171 X[549] - 119 X[3533],13 X[549] + 7 X[3534],43 X[549] - 7 X[3543],7 X[549] - 3 X[3545],39 X[549] - 7 X[3627],12 X[549] - 7 X[3628],5 X[549] - X[3830],141 X[549] - 49 X[3832],65 X[549] - 21 X[3839],111 X[549] - 35 X[3843],23 X[549] - 7 X[3845],18 X[549] - 7 X[3850],117 X[549] - 49 X[3851],33 X[549] - 7 X[3853],45 X[549] - 17 X[3854],201 X[549] - 77 X[3855],39 X[549] - 14 X[3856],129 X[549] - 49 X[3857],99 X[549] - 35 X[3858],93 X[549] - 35 X[3859],20 X[549] - 7 X[3860],24 X[549] - 7 X[3861],25 X[549] - 21 X[5054],41 X[549] - 21 X[5055],153 X[549] - 77 X[5056],117 X[549] + 7 X[5059],17 X[549] - 7 X[5066],159 X[549] - 91 X[5067],207 X[549] - 91 X[5068],129 X[549] - 77 X[5070],71 X[549] - 35 X[5071],177 X[549] - 77 X[5072],99 X[549] - 7 X[5073],159 X[549] - 35 X[5076],183 X[549] - 91 X[5079],13 X[550] + 15 X[631],17 X[550] + 15 X[632],7 X[550] + 5 X[1656],5 X[550] - X[1657],31 X[550] + 21 X[3090],29 X[550] + 15 X[3091],25 X[550] + 3 X[3146],X[550] - 5 X[3522],5 X[550] + 7 X[3523],17 X[550] + 27 X[3524],35 X[550] + 33 X[3525],23 X[550] + 21 X[3526],X[550] - 21 X[3528],23 X[550] - 3 X[3529],2 X[550] + 3 X[3530],19 X[550] + 17 X[3533],13 X[550] - 9 X[3534],43 X[550] + 9 X[3543],49 X[550] + 27 X[3545],13 X[550] + 3 X[3627],4 X[550] + 3 X[3628],35 X[550] + 9 X[3830],47 X[550] + 21 X[3832],65 X[550] + 27 X[3839],37 X[550] + 15 X[3843],23 X[550] + 9 X[3845],2 X[550] + X[3850],13 X[550] + 7 X[3851],11 X[550] + 3 X[3853],35 X[550] + 17 X[3854],67 X[550] + 33 X[3855],13 X[550] + 6 X[3856],43 X[550] + 21 X[3857],11 X[550] + 5 X[3858],31 X[550] + 15 X[3859],20 X[550] + 9 X[3860],8 X[550] + 3 X[3861],25 X[550] + 27 X[5054],41 X[550] + 27 X[5055],17 X[550] + 11 X[5056],13 X[550] - X[5059],17 X[550] + 9 X[5066],53 X[550] + 39 X[5067],23 X[550] + 13 X[5068],43 X[550] + 33 X[5070],71 X[550] + 45 X[5071],59 X[550] + 33 X[5072],11 X[550] + X[5073],53 X[550] + 15 X[5076],61 X[550] + 39 X[5079],17 X[631] - 13 X[632],21 X[631] - 13 X[1656],75 X[631] + 13 X[1657],155 X[631] - 91 X[3090],29 X[631] - 13 X[3091],125 X[631] - 13 X[3146],3 X[631] + 13 X[3522],75 X[631] - 91 X[3523],85 X[631] - 117 X[3524],175 X[631] - 143 X[3525],115 X[631] - 91 X[3526],5 X[631] + 91 X[3528],115 X[631] + 13 X[3529],10 X[631] - 13 X[3530],285 X[631] - 221 X[3533],5 X[631] + 3 X[3534],215 X[631] - 39 X[3543],245 X[631] - 117 X[3545],5 X[631] - X[3627],20 X[631] - 13 X[3628],175 X[631] - 39 X[3830],235 X[631] - 91 X[3832],25 X[631] - 9 X[3839],37 X[631] - 13 X[3843],115 X[631] - 39 X[3845],30 X[631] - 13 X[3850],15 X[631] - 7 X[3851],55 X[631] - 13 X[3853],525 X[631] - 221 X[3854],335 X[631] - 143 X[3855],5 X[631] - 2 X[3856],215 X[631] - 91 X[3857],33 X[631] - 13 X[3858],31 X[631] - 13 X[3859],100 X[631] - 39 X[3860],40 X[631] - 13 X[3861],125 X[631] - 117 X[5054],205 X[631] - 117 X[5055],255 X[631] - 143 X[5056],15 X[631] + X[5059],85 X[631] - 39 X[5066],265 X[631] - 169 X[5067],345 X[631] - 169 X[5068],215 X[631] - 143 X[5070],71 X[631] - 39 X[5071],295 X[631] - 143 X[5072],165 X[631] - 13 X[5073],53 X[631] - 13 X[5076],305 X[631] - 169 X[5079],21 X[632] - 17 X[1656],75 X[632] + 17 X[1657],155 X[632] - 119 X[3090],29 X[632] - 17 X[3091],125 X[632] - 17 X[3146],3 X[632] + 17 X[3522],75 X[632] - 119 X[3523],5 X[632] - 9 X[3524],175 X[632] - 187 X[3525],115 X[632] - 119 X[3526],5 X[632] + 119 X[3528],115 X[632] + 17 X[3529],10 X[632] - 17 X[3530],285 X[632] - 289 X[3533],65 X[632] + 51 X[3534],215 X[632] - 51 X[3543],245 X[632] - 153 X[3545],65 X[632] - 17 X[3627],20 X[632] - 17 X[3628],175 X[632] - 51 X[3830],235 X[632] - 119 X[3832],325 X[632] - 153 X[3839],37 X[632] - 17 X[3843],115 X[632] - 51 X[3845],30 X[632] - 17 X[3850],195 X[632] - 119 X[3851],55 X[632] - 17 X[3853],525 X[632] - 289 X[3854],335 X[632] - 187 X[3855],65 X[632] - 34 X[3856],215 X[632] - 119 X[3857],33 X[632] - 17 X[3858],31 X[632] - 17 X[3859],100 X[632] - 51 X[3860],40 X[632] - 17 X[3861],125 X[632] - 153 X[5054],205 X[632] - 153 X[5055],15 X[632] - 11 X[5056],195 X[632] + 17 X[5059],5 X[632] - 3 X[5066],265 X[632] - 221 X[5067],345 X[632] - 221 X[5068],215 X[632] - 187 X[5070],71 X[632] - 51 X[5071],295 X[632] - 187 X[5072],165 X[632] - 17 X[5073],53 X[632] - 17 X[5076],305 X[632] - 221 X[5079],X[1351] - 9 X[33750],3 X[1385] + X[5493],3 X[1511] + X[10990],25 X[1656] + 7 X[1657],155 X[1656] - 147 X[3090],29 X[1656] - 21 X[3091],125 X[1656] - 21 X[3146],X[1656] + 7 X[3522],25 X[1656] - 49 X[3523],85 X[1656] - 189 X[3524],25 X[1656] - 33 X[3525],115 X[1656] - 147 X[3526],5 X[1656] + 147 X[3528],115 X[1656] + 21 X[3529],10 X[1656] - 21 X[3530],95 X[1656] - 119 X[3533],65 X[1656] + 63 X[3534],215 X[1656] - 63 X[3543],35 X[1656] - 27 X[3545],65 X[1656] - 21 X[3627],20 X[1656] - 21 X[3628],25 X[1656] - 9 X[3830],235 X[1656] - 147 X[3832],325 X[1656] - 189 X[3839],37 X[1656] - 21 X[3843],115 X[1656] - 63 X[3845],10 X[1656] - 7 X[3850],65 X[1656] - 49 X[3851],55 X[1656] - 21 X[3853],25 X[1656] - 17 X[3854],335 X[1656] - 231 X[3855],65 X[1656] - 42 X[3856],215 X[1656] - 147 X[3857],11 X[1656] - 7 X[3858],31 X[1656] - 21 X[3859],100 X[1656] - 63 X[3860],40 X[1656] - 21 X[3861],125 X[1656] - 189 X[5054],205 X[1656] - 189 X[5055],85 X[1656] - 77 X[5056],65 X[1656] + 7 X[5059],85 X[1656] - 63 X[5066],265 X[1656] - 273 X[5067],115 X[1656] - 91 X[5068],215 X[1656] - 231 X[5070],71 X[1656] - 63 X[5071],295 X[1656] - 231 X[5072],55 X[1656] - 7 X[5073],53 X[1656] - 21 X[5076],305 X[1656] - 273 X[5079],31 X[1657] + 105 X[3090],29 X[1657] + 75 X[3091],5 X[1657] + 3 X[3146],X[1657] - 25 X[3522],X[1657] + 7 X[3523],17 X[1657] + 135 X[3524],7 X[1657] + 33 X[3525],23 X[1657] + 105 X[3526],X[1657] - 105 X[3528],23 X[1657] - 15 X[3529],2 X[1657] + 15 X[3530],19 X[1657] + 85 X[3533],13 X[1657] - 45 X[3534],43 X[1657] + 45 X[3543],49 X[1657] + 135 X[3545],13 X[1657] + 15 X[3627],4 X[1657] + 15 X[3628],7 X[1657] + 9 X[3830],47 X[1657] + 105 X[3832],13 X[1657] + 27 X[3839],37 X[1657] + 75 X[3843],23 X[1657] + 45 X[3845],2 X[1657] + 5 X[3850],13 X[1657] + 35 X[3851],11 X[1657] + 15 X[3853],7 X[1657] + 17 X[3854],67 X[1657] + 165 X[3855],13 X[1657] + 30 X[3856],43 X[1657] + 105 X[3857],11 X[1657] + 25 X[3858],31 X[1657] + 75 X[3859],4 X[1657] + 9 X[3860],8 X[1657] + 15 X[3861],5 X[1657] + 27 X[5054],41 X[1657] + 135 X[5055],17 X[1657] + 55 X[5056],13 X[1657] - 5 X[5059],17 X[1657] + 45 X[5066],53 X[1657] + 195 X[5067],23 X[1657] + 65 X[5068],43 X[1657] + 165 X[5070],71 X[1657] + 225 X[5071],59 X[1657] + 165 X[5072],11 X[1657] + 5 X[5073],53 X[1657] + 75 X[5076],61 X[1657] + 195 X[5079],203 X[3090] - 155 X[3091],175 X[3090] - 31 X[3146],21 X[3090] + 155 X[3522],15 X[3090] - 31 X[3523],119 X[3090] - 279 X[3524],245 X[3090] - 341 X[3525],23 X[3090] - 31 X[3526],X[3090] + 31 X[3528],161 X[3090] + 31 X[3529],14 X[3090] - 31 X[3530],399 X[3090] - 527 X[3533],91 X[3090] + 93 X[3534],301 X[3090] - 93 X[3543],343 X[3090] - 279 X[3545],91 X[3090] - 31 X[3627],28 X[3090] - 31 X[3628],245 X[3090] - 93 X[3830],47 X[3090] - 31 X[3832],455 X[3090] - 279 X[3839],259 X[3090] - 155 X[3843],161 X[3090] - 93 X[3845],42 X[3090] - 31 X[3850],39 X[3090] - 31 X[3851],77 X[3090] - 31 X[3853],735 X[3090] - 527 X[3854],469 X[3090] - 341 X[3855],91 X[3090] - 62 X[3856],43 X[3090] - 31 X[3857],231 X[3090] - 155 X[3858],7 X[3090] - 5 X[3859],140 X[3090] - 93 X[3860],56 X[3090] - 31 X[3861],175 X[3090] - 279 X[5054],287 X[3090] - 279 X[5055],357 X[3090] - 341 X[5056],273 X[3090] + 31 X[5059],119 X[3090] - 93 X[5066],371 X[3090] - 403 X[5067],483 X[3090] - 403 X[5068],301 X[3090] - 341 X[5070],497 X[3090] - 465 X[5071],413 X[3090] - 341 X[5072],231 X[3090] - 31 X[5073],371 X[3090] - 155 X[5076],427 X[3090] - 403 X[5079],125 X[3091] - 29 X[3146],3 X[3091] + 29 X[3522],75 X[3091] - 203 X[3523],85 X[3091] - 261 X[3524],175 X[3091] - 319 X[3525],115 X[3091] - 203 X[3526],5 X[3091] + 203 X[3528],115 X[3091] + 29 X[3529],10 X[3091] - 29 X[3530],285 X[3091] - 493 X[3533],65 X[3091] + 87 X[3534],215 X[3091] - 87 X[3543],245 X[3091] - 261 X[3545],65 X[3091] - 29 X[3627],20 X[3091] - 29 X[3628],175 X[3091] - 87 X[3830],235 X[3091] - 203 X[3832],325 X[3091] - 261 X[3839],37 X[3091] - 29 X[3843],115 X[3091] - 87 X[3845],30 X[3091] - 29 X[3850],195 X[3091] - 203 X[3851],55 X[3091] - 29 X[3853],525 X[3091] - 493 X[3854],335 X[3091] - 319 X[3855],65 X[3091] - 58 X[3856],215 X[3091] - 203 X[3857],33 X[3091] - 29 X[3858],31 X[3091] - 29 X[3859],100 X[3091] - 87 X[3860],40 X[3091] - 29 X[3861],125 X[3091] - 261 X[5054],205 X[3091] - 261 X[5055],255 X[3091] - 319 X[5056],195 X[3091] + 29 X[5059],85 X[3091] - 87 X[5066],265 X[3091] - 377 X[5067],345 X[3091] - 377 X[5068],215 X[3091] - 319 X[5070],71 X[3091] - 87 X[5071],295 X[3091] - 319 X[5072],165 X[3091] - 29 X[5073],53 X[3091] - 29 X[5076],305 X[3091] - 377 X[5079],3 X[3098] + X[8550],3 X[3146] + 125 X[3522],3 X[3146] - 35 X[3523],17 X[3146] - 225 X[3524],7 X[3146] - 55 X[3525],23 X[3146] - 175 X[3526],X[3146] + 175 X[3528],23 X[3146] + 25 X[3529],2 X[3146] - 25 X[3530],57 X[3146] - 425 X[3533],13 X[3146] + 75 X[3534],43 X[3146] - 75 X[3543],49 X[3146] - 225 X[3545],13 X[3146] - 25 X[3627],4 X[3146] - 25 X[3628],7 X[3146] - 15 X[3830],47 X[3146] - 175 X[3832],13 X[3146] - 45 X[3839],37 X[3146] - 125 X[3843],23 X[3146] - 75 X[3845],6 X[3146] - 25 X[3850],39 X[3146] - 175 X[3851],11 X[3146] - 25 X[3853],21 X[3146] - 85 X[3854],67 X[3146] - 275 X[3855],13 X[3146] - 50 X[3856],43 X[3146] - 175 X[3857],33 X[3146] - 125 X[3858],31 X[3146] - 125 X[3859],4 X[3146] - 15 X[3860],8 X[3146] - 25 X[3861],X[3146] - 9 X[5054],41 X[3146] - 225 X[5055],51 X[3146] - 275 X[5056],39 X[3146] + 25 X[5059],17 X[3146] - 75 X[5066],53 X[3146] - 325 X[5067],69 X[3146] - 325 X[5068],43 X[3146] - 275 X[5070],71 X[3146] - 375 X[5071],59 X[3146] - 275 X[5072],33 X[3146] - 25 X[5073],53 X[3146] - 125 X[5076],61 X[3146] - 325 X[5079],25 X[3522] + 7 X[3523],85 X[3522] + 27 X[3524],175 X[3522] + 33 X[3525],115 X[3522] + 21 X[3526],5 X[3522] - 21 X[3528],115 X[3522] - 3 X[3529],10 X[3522] + 3 X[3530],95 X[3522] + 17 X[3533],65 X[3522] - 9 X[3534],215 X[3522] + 9 X[3543],245 X[3522] + 27 X[3545],65 X[3522] + 3 X[3627],20 X[3522] + 3 X[3628],175 X[3522] + 9 X[3830],235 X[3522] + 21 X[3832],325 X[3522] + 27 X[3839],37 X[3522] + 3 X[3843],115 X[3522] + 9 X[3845],10 X[3522] + X[3850],65 X[3522] + 7 X[3851],55 X[3522] + 3 X[3853],175 X[3522] + 17 X[3854],335 X[3522] + 33 X[3855],65 X[3522] + 6 X[3856],215 X[3522] + 21 X[3857],11 X[3522] + X[3858],31 X[3522] + 3 X[3859],100 X[3522] + 9 X[3860],40 X[3522] + 3 X[3861],125 X[3522] + 27 X[5054],205 X[3522] + 27 X[5055],85 X[3522] + 11 X[5056],65 X[3522] - X[5059],85 X[3522] + 9 X[5066],265 X[3522] + 39 X[5067],115 X[3522] + 13 X[5068],215 X[3522] + 33 X[5070],71 X[3522] + 9 X[5071],295 X[3522] + 33 X[5072],55 X[3522] + X[5073],53 X[3522] + 3 X[5076],305 X[3522] + 39 X[5079],119 X[3523] - 135 X[3524],49 X[3523] - 33 X[3525],23 X[3523] - 15 X[3526],X[3523] + 15 X[3528],161 X[3523] + 15 X[3529],14 X[3523] - 15 X[3530],133 X[3523] - 85 X[3533],91 X[3523] + 45 X[3534],301 X[3523] - 45 X[3543],343 X[3523] - 135 X[3545],91 X[3523] - 15 X[3627],28 X[3523] - 15 X[3628],49 X[3523] - 9 X[3830],47 X[3523] - 15 X[3832],91 X[3523] - 27 X[3839],259 X[3523] - 75 X[3843],161 X[3523] - 45 X[3845],14 X[3523] - 5 X[3850],13 X[3523] - 5 X[3851],77 X[3523] - 15 X[3853],49 X[3523] - 17 X[3854],469 X[3523] - 165 X[3855],91 X[3523] - 30 X[3856],43 X[3523] - 15 X[3857],77 X[3523] - 25 X[3858],217 X[3523] - 75 X[3859],28 X[3523] - 9 X[3860],56 X[3523] - 15 X[3861],35 X[3523] - 27 X[5054],287 X[3523] - 135 X[5055],119 X[3523] - 55 X[5056],91 X[3523] + 5 X[5059],119 X[3523] - 45 X[5066],371 X[3523] - 195 X[5067],161 X[3523] - 65 X[5068],301 X[3523] - 165 X[5070],497 X[3523] - 225 X[5071],413 X[3523] - 165 X[5072],77 X[3523] - 5 X[5073],371 X[3523] - 75 X[5076],427 X[3523] - 195 X[5079],315 X[3524] - 187 X[3525],207 X[3524] - 119 X[3526],9 X[3524] + 119 X[3528],207 X[3524] + 17 X[3529],18 X[3524] - 17 X[3530],513 X[3524] - 289 X[3533],39 X[3524] + 17 X[3534],129 X[3524] - 17 X[3543],49 X[3524] - 17 X[3545],117 X[3524] - 17 X[3627],36 X[3524] - 17 X[3628],105 X[3524] - 17 X[3830],423 X[3524] - 119 X[3832],65 X[3524] - 17 X[3839],333 X[3524] - 85 X[3843],69 X[3524] - 17 X[3845],54 X[3524] - 17 X[3850],351 X[3524] - 119 X[3851],99 X[3524] - 17 X[3853],945 X[3524] - 289 X[3854],603 X[3524] - 187 X[3855],117 X[3524] - 34 X[3856],387 X[3524] - 119 X[3857],297 X[3524] - 85 X[3858],279 X[3524] - 85 X[3859],60 X[3524] - 17 X[3860],72 X[3524] - 17 X[3861],25 X[3524] - 17 X[5054],41 X[3524] - 17 X[5055],27 X[3524] - 11 X[5056],351 X[3524] + 17 X[5059],3 X[3524] - X[5066],477 X[3524] - 221 X[5067],621 X[3524] - 221 X[5068],387 X[3524] - 187 X[5070],213 X[3524] - 85 X[5071],531 X[3524] - 187 X[5072],297 X[3524] - 17 X[5073],477 X[3524] - 85 X[5076],549 X[3524] - 221 X[5079],253 X[3525] - 245 X[3526],11 X[3525] + 245 X[3528],253 X[3525] + 35 X[3529],22 X[3525] - 35 X[3530],627 X[3525] - 595 X[3533],143 X[3525] + 105 X[3534],473 X[3525] - 105 X[3543],77 X[3525] - 45 X[3545],143 X[3525] - 35 X[3627],44 X[3525] - 35 X[3628],11 X[3525] - 3 X[3830],517 X[3525] - 245 X[3832],143 X[3525] - 63 X[3839],407 X[3525] - 175 X[3843],253 X[3525] - 105 X[3845],66 X[3525] - 35 X[3850],429 X[3525] - 245 X[3851],121 X[3525] - 35 X[3853],33 X[3525] - 17 X[3854],67 X[3525] - 35 X[3855],143 X[3525] - 70 X[3856],473 X[3525] - 245 X[3857],363 X[3525] - 175 X[3858],341 X[3525] - 175 X[3859],44 X[3525] - 21 X[3860],88 X[3525] - 35 X[3861],55 X[3525] - 63 X[5054],451 X[3525] - 315 X[5055],51 X[3525] - 35 X[5056],429 X[3525] + 35 X[5059],187 X[3525] - 105 X[5066],583 X[3525] - 455 X[5067],759 X[3525] - 455 X[5068],43 X[3525] - 35 X[5070],781 X[3525] - 525 X[5071],59 X[3525] - 35 X[5072],363 X[3525] - 35 X[5073],583 X[3525] - 175 X[5076],671 X[3525] - 455 X[5079],X[3526] + 23 X[3528],7 X[3526] + X[3529],14 X[3526] - 23 X[3530],399 X[3526] - 391 X[3533],91 X[3526] + 69 X[3534],301 X[3526] - 69 X[3543],343 X[3526] - 207 X[3545],91 X[3526] - 23 X[3627],28 X[3526] - 23 X[3628],245 X[3526] - 69 X[3830],47 X[3526] - 23 X[3832],455 X[3526] - 207 X[3839],259 X[3526] - 115 X[3843],7 X[3526] - 3 X[3845],42 X[3526] - 23 X[3850],39 X[3526] - 23 X[3851],77 X[3526] - 23 X[3853],735 X[3526] - 391 X[3854],469 X[3526] - 253 X[3855],91 X[3526] - 46 X[3856],43 X[3526] - 23 X[3857],231 X[3526] - 115 X[3858],217 X[3526] - 115 X[3859],140 X[3526] - 69 X[3860],56 X[3526] - 23 X[3861],175 X[3526] - 207 X[5054],287 X[3526] - 207 X[5055],357 X[3526] - 253 X[5056],273 X[3526] + 23 X[5059],119 X[3526] - 69 X[5066],371 X[3526] - 299 X[5067],21 X[3526] - 13 X[5068],301 X[3526] - 253 X[5070],497 X[3526] - 345 X[5071],413 X[3526] - 253 X[5072],231 X[3526] - 23 X[5073],371 X[3526] - 115 X[5076],427 X[3526] - 299 X[5079],161 X[3528] - X[3529],14 X[3528] + X[3530],399 X[3528] + 17 X[3533],91 X[3528] - 3 X[3534],301 X[3528] + 3 X[3543],343 X[3528] + 9 X[3545],91 X[3528] + X[3627],28 X[3528] + X[3628],245 X[3528] + 3 X[3830],47 X[3528] + X[3832],455 X[3528] + 9 X[3839],259 X[3528] + 5 X[3843],161 X[3528] + 3 X[3845],42 X[3528] + X[3850],39 X[3528] + X[3851],77 X[3528] + X[3853],735 X[3528] + 17 X[3854],469 X[3528] + 11 X[3855],91 X[3528] + 2 X[3856],43 X[3528] + X[3857],231 X[3528] + 5 X[3858],217 X[3528] + 5 X[3859],140 X[3528] + 3 X[3860],56 X[3528] + X[3861],175 X[3528] + 9 X[5054],287 X[3528] + 9 X[5055],357 X[3528] + 11 X[5056],273 X[3528] - X[5059],119 X[3528] + 3 X[5066],371 X[3528] + 13 X[5067],483 X[3528] + 13 X[5068],301 X[3528] + 11 X[5070],497 X[3528] + 15 X[5071],413 X[3528] + 11 X[5072],231 X[3528] + X[5073],371 X[3528] + 5 X[5076],427 X[3528] + 13 X[5079],2 X[3529] + 23 X[3530],57 X[3529] + 391 X[3533],13 X[3529] - 69 X[3534],43 X[3529] + 69 X[3543],49 X[3529] + 207 X[3545],13 X[3529] + 23 X[3627],4 X[3529] + 23 X[3628],35 X[3529] + 69 X[3830],47 X[3529] + 161 X[3832],65 X[3529] + 207 X[3839],37 X[3529] + 115 X[3843],X[3529] + 3 X[3845],6 X[3529] + 23 X[3850],39 X[3529] + 161 X[3851],11 X[3529] + 23 X[3853],105 X[3529] + 391 X[3854],67 X[3529] + 253 X[3855],13 X[3529] + 46 X[3856],43 X[3529] + 161 X[3857],33 X[3529] + 115 X[3858],31 X[3529] + 115 X[3859],20 X[3529] + 69 X[3860],8 X[3529] + 23 X[3861],25 X[3529] + 207 X[5054],41 X[3529] + 207 X[5055],51 X[3529] + 253 X[5056],39 X[3529] - 23 X[5059],17 X[3529] + 69 X[5066],53 X[3529] + 299 X[5067],3 X[3529] + 13 X[5068],43 X[3529] + 253 X[5070],71 X[3529] + 345 X[5071],59 X[3529] + 253 X[5072],33 X[3529] + 23 X[5073],53 X[3529] + 115 X[5076],61 X[3529] + 299 X[5079],57 X[3530] - 34 X[3533],13 X[3530] + 6 X[3534],43 X[3530] - 6 X[3543],49 X[3530] - 18 X[3545],13 X[3530] - 2 X[3627],35 X[3530] - 6 X[3830],47 X[3530] - 14 X[3832],65 X[3530] - 18 X[3839],37 X[3530] - 10 X[3843],23 X[3530] - 6 X[3845],3 X[3530] - X[3850],39 X[3530] - 14 X[3851],11 X[3530] - 2 X[3853],105 X[3530] - 34 X[3854],67 X[3530] - 22 X[3855],13 X[3530] - 4 X[3856],43 X[3530] - 14 X[3857],33 X[3530] - 10 X[3858],31 X[3530] - 10 X[3859],10 X[3530] - 3 X[3860],4 X[3530] - X[3861],25 X[3530] - 18 X[5054],41 X[3530] - 18 X[5055],51 X[3530] - 22 X[5056],39 X[3530] + 2 X[5059],17 X[3530] - 6 X[5066],53 X[3530] - 26 X[5067],69 X[3530] - 26 X[5068],43 X[3530] - 22 X[5070],71 X[3530] - 30 X[5071],59 X[3530] - 22 X[5072],33 X[3530] - 2 X[5073],53 X[3530] - 10 X[5076],61 X[3530] - 26 X[5079],221 X[3533] + 171 X[3534],731 X[3533] - 171 X[3543],833 X[3533] - 513 X[3545],221 X[3533] - 57 X[3627],68 X[3533] - 57 X[3628],595 X[3533] - 171 X[3830],799 X[3533] - 399 X[3832],1105 X[3533] - 513 X[3839],629 X[3533] - 285 X[3843],391 X[3533] - 171 X[3845],34 X[3533] - 19 X[3850],221 X[3533] - 133 X[3851],187 X[3533] - 57 X[3853],35 X[3533] - 19 X[3854],1139 X[3533] - 627 X[3855],221 X[3533] - 114 X[3856],731 X[3533] - 399 X[3857],187 X[3533] - 95 X[3858],527 X[3533] - 285 X[3859],340 X[3533] - 171 X[3860],136 X[3533] - 57 X[3861],425 X[3533] - 513 X[5054],697 X[3533] - 513 X[5055],289 X[3533] - 209 X[5056],221 X[3533] + 19 X[5059],289 X[3533] - 171 X[5066],901 X[3533] - 741 X[5067],391 X[3533] - 247 X[5068],731 X[3533] - 627 X[5070],1207 X[3533] - 855 X[5071],1003 X[3533] - 627 X[5072],187 X[3533] - 19 X[5073],901 X[3533] - 285 X[5076],1037 X[3533] - 741 X[5079],43 X[3534] + 13 X[3543],49 X[3534] + 39 X[3545],3 X[3534] + X[3627],12 X[3534] + 13 X[3628],35 X[3534] + 13 X[3830],141 X[3534] + 91 X[3832],5 X[3534] + 3 X[3839],111 X[3534] + 65 X[3843],23 X[3534] + 13 X[3845],18 X[3534] + 13 X[3850],9 X[3534] + 7 X[3851],33 X[3534] + 13 X[3853],315 X[3534] + 221 X[3854],201 X[3534] + 143 X[3855],3 X[3534] + 2 X[3856],129 X[3534] + 91 X[3857],99 X[3534] + 65 X[3858],93 X[3534] + 65 X[3859],20 X[3534] + 13 X[3860],24 X[3534] + 13 X[3861],25 X[3534] + 39 X[5054],41 X[3534] + 39 X[5055],153 X[3534] + 143 X[5056],9 X[3534] - X[5059],17 X[3534] + 13 X[5066],159 X[3534] + 169 X[5067],207 X[3534] + 169 X[5068],129 X[3534] + 143 X[5070],71 X[3534] + 65 X[5071],177 X[3534] + 143 X[5072],99 X[3534] + 13 X[5073],159 X[3534] + 65 X[5076],183 X[3534] + 169 X[5079],49 X[3543] - 129 X[3545],39 X[3543] - 43 X[3627],12 X[3543] - 43 X[3628],35 X[3543] - 43 X[3830],141 X[3543] - 301 X[3832],65 X[3543] - 129 X[3839],111 X[3543] - 215 X[3843],23 X[3543] - 43 X[3845],18 X[3543] - 43 X[3850],117 X[3543] - 301 X[3851],33 X[3543] - 43 X[3853],315 X[3543] - 731 X[3854],201 X[3543] - 473 X[3855],39 X[3543] - 86 X[3856],3 X[3543] - 7 X[3857],99 X[3543] - 215 X[3858],93 X[3543] - 215 X[3859],20 X[3543] - 43 X[3860],24 X[3543] - 43 X[3861],25 X[3543] - 129 X[5054],41 X[3543] - 129 X[5055],153 X[3543] - 473 X[5056],117 X[3543] + 43 X[5059],17 X[3543] - 43 X[5066],159 X[3543] - 559 X[5067],207 X[3543] - 559 X[5068],3 X[3543] - 11 X[5070],71 X[3543] - 215 X[5071],177 X[3543] - 473 X[5072],99 X[3543] - 43 X[5073],159 X[3543] - 215 X[5076],183 X[3543] - 559 X[5079],117 X[3545] - 49 X[3627],36 X[3545] - 49 X[3628],15 X[3545] - 7 X[3830],423 X[3545] - 343 X[3832],65 X[3545] - 49 X[3839],333 X[3545] - 245 X[3843],69 X[3545] - 49 X[3845],54 X[3545] - 49 X[3850],351 X[3545] - 343 X[3851],99 X[3545] - 49 X[3853],135 X[3545] - 119 X[3854],603 X[3545] - 539 X[3855],117 X[3545] - 98 X[3856],387 X[3545] - 343 X[3857],297 X[3545] - 245 X[3858],279 X[3545] - 245 X[3859],60 X[3545] - 49 X[3860],72 X[3545] - 49 X[3861],25 X[3545] - 49 X[5054],41 X[3545] - 49 X[5055],459 X[3545] - 539 X[5056],351 X[3545] + 49 X[5059],51 X[3545] - 49 X[5066],477 X[3545] - 637 X[5067],621 X[3545] - 637 X[5068],387 X[3545] - 539 X[5070],213 X[3545] - 245 X[5071],531 X[3545] - 539 X[5072],297 X[3545] - 49 X[5073],477 X[3545] - 245 X[5076],549 X[3545] - 637 X[5079],3 X[3579] + X[5882],4 X[3627] - 13 X[3628],35 X[3627] - 39 X[3830],47 X[3627] - 91 X[3832],5 X[3627] - 9 X[3839],37 X[3627] - 65 X[3843],23 X[3627] - 39 X[3845],6 X[3627] - 13 X[3850],3 X[3627] - 7 X[3851],11 X[3627] - 13 X[3853],105 X[3627] - 221 X[3854],67 X[3627] - 143 X[3855],43 X[3627] - 91 X[3857],33 X[3627] - 65 X[3858],31 X[3627] - 65 X[3859],20 X[3627] - 39 X[3860],8 X[3627] - 13 X[3861],25 X[3627] - 117 X[5054],41 X[3627] - 117 X[5055],51 X[3627] - 143 X[5056],3 X[3627] + X[5059],17 X[3627] - 39 X[5066],53 X[3627] - 169 X[5067],69 X[3627] - 169 X[5068],43 X[3627] - 143 X[5070],71 X[3627] - 195 X[5071],59 X[3627] - 143 X[5072],33 X[3627] - 13 X[5073],53 X[3627] - 65 X[5076],61 X[3627] - 169 X[5079],35 X[3628] - 12 X[3830],47 X[3628] - 28 X[3832],65 X[3628] - 36 X[3839],37 X[3628] - 20 X[3843],23 X[3628] - 12 X[3845],3 X[3628] - 2 X[3850],39 X[3628] - 28 X[3851],11 X[3628] - 4 X[3853],105 X[3628] - 68 X[3854],67 X[3628] - 44 X[3855],13 X[3628] - 8 X[3856],43 X[3628] - 28 X[3857],33 X[3628] - 20 X[3858],31 X[3628] - 20 X[3859],5 X[3628] - 3 X[3860],25 X[3628] - 36 X[5054],41 X[3628] - 36 X[5055],51 X[3628] - 44 X[5056],39 X[3628] + 4 X[5059],17 X[3628] - 12 X[5066],53 X[3628] - 52 X[5067],69 X[3628] - 52 X[5068],43 X[3628] - 44 X[5070],71 X[3628] - 60 X[5071],59 X[3628] - 44 X[5072],33 X[3628] - 4 X[5073],53 X[3628] - 20 X[5076],61 X[3628] - 52 X[5079],9 X[3653] - X[9589],3 X[3819] + X[14641],141 X[3830] - 245 X[3832],13 X[3830] - 21 X[3839],111 X[3830] - 175 X[3843],23 X[3830] - 35 X[3845],18 X[3830] - 35 X[3850],117 X[3830] - 245 X[3851],33 X[3830] - 35 X[3853],9 X[3830] - 17 X[3854],201 X[3830] - 385 X[3855],39 X[3830] - 70 X[3856],129 X[3830] - 245 X[3857],99 X[3830] - 175 X[3858],93 X[3830] - 175 X[3859],4 X[3830] - 7 X[3860],24 X[3830] - 35 X[3861],5 X[3830] - 21 X[5054],41 X[3830] - 105 X[5055],153 X[3830] - 385 X[5056],117 X[3830] + 35 X[5059],17 X[3830] - 35 X[5066],159 X[3830] - 455 X[5067],207 X[3830] - 455 X[5068],129 X[3830] - 385 X[5070],71 X[3830] - 175 X[5071],177 X[3830] - 385 X[5072],99 X[3830] - 35 X[5073],159 X[3830] - 175 X[5076],183 X[3830] - 455 X[5079],455 X[3832] - 423 X[3839],259 X[3832] - 235 X[3843],161 X[3832] - 141 X[3845],42 X[3832] - 47 X[3850],39 X[3832] - 47 X[3851],77 X[3832] - 47 X[3853],735 X[3832] - 799 X[3854],469 X[3832] - 517 X[3855],91 X[3832] - 94 X[3856],43 X[3832] - 47 X[3857],231 X[3832] - 235 X[3858],217 X[3832] - 235 X[3859],140 X[3832] - 141 X[3860],56 X[3832] - 47 X[3861],175 X[3832] - 423 X[5054],287 X[3832] - 423 X[5055],357 X[3832] - 517 X[5056],273 X[3832] + 47 X[5059],119 X[3832] - 141 X[5066],371 X[3832] - 611 X[5067],483 X[3832] - 611 X[5068],301 X[3832] - 517 X[5070],497 X[3832] - 705 X[5071],413 X[3832] - 517 X[5072],231 X[3832] - 47 X[5073],371 X[3832] - 235 X[5076],427 X[3832] - 611 X[5079],333 X[3839] - 325 X[3843],69 X[3839] - 65 X[3845],54 X[3839] - 65 X[3850],27 X[3839] - 35 X[3851],99 X[3839] - 65 X[3853],189 X[3839] - 221 X[3854],603 X[3839] - 715 X[3855],9 X[3839] - 10 X[3856],387 X[3839] - 455 X[3857],297 X[3839] - 325 X[3858],279 X[3839] - 325 X[3859],12 X[3839] - 13 X[3860],72 X[3839] - 65 X[3861],5 X[3839] - 13 X[5054],41 X[3839] - 65 X[5055],459 X[3839] - 715 X[5056],27 X[3839] + 5 X[5059],51 X[3839] - 65 X[5066],477 X[3839] - 845 X[5067],621 X[3839] - 845 X[5068],387 X[3839] - 715 X[5070],213 X[3839] - 325 X[5071],531 X[3839] - 715 X[5072],297 X[3839] - 65 X[5073],477 X[3839] - 325 X[5076],549 X[3839] - 845 X[5079],115 X[3843] - 111 X[3845],30 X[3843] - 37 X[3850],195 X[3843] - 259 X[3851],55 X[3843] - 37 X[3853],525 X[3843] - 629 X[3854],335 X[3843] - 407 X[3855],65 X[3843] - 74 X[3856],215 X[3843] - 259 X[3857],33 X[3843] - 37 X[3858],31 X[3843] - 37 X[3859],100 X[3843] - 111 X[3860],40 X[3843] - 37 X[3861],125 X[3843] - 333 X[5054],205 X[3843] - 333 X[5055],255 X[3843] - 407 X[5056],195 X[3843] + 37 X[5059],85 X[3843] - 111 X[5066],265 X[3843] - 481 X[5067],345 X[3843] - 481 X[5068],215 X[3843] - 407 X[5070],71 X[3843] - 111 X[5071],295 X[3843] - 407 X[5072],165 X[3843] - 37 X[5073],53 X[3843] - 37 X[5076],305 X[3843] - 481 X[5079],18 X[3845] - 23 X[3850],117 X[3845] - 161 X[3851],33 X[3845] - 23 X[3853],315 X[3845] - 391 X[3854],201 X[3845] - 253 X[3855],39 X[3845] - 46 X[3856],129 X[3845] - 161 X[3857],99 X[3845] - 115 X[3858],93 X[3845] - 115 X[3859],20 X[3845] - 23 X[3860],24 X[3845] - 23 X[3861],25 X[3845] - 69 X[5054],41 X[3845] - 69 X[5055],153 X[3845] - 253 X[5056],117 X[3845] + 23 X[5059],17 X[3845] - 23 X[5066],159 X[3845] - 299 X[5067],9 X[3845] - 13 X[5068],129 X[3845] - 253 X[5070],71 X[3845] - 115 X[5071],177 X[3845] - 253 X[5072],99 X[3845] - 23 X[5073],159 X[3845] - 115 X[5076],183 X[3845] - 299 X[5079],13 X[3850] - 14 X[3851],11 X[3850] - 6 X[3853],35 X[3850] - 34 X[3854],67 X[3850] - 66 X[3855],13 X[3850] - 12 X[3856],43 X[3850] - 42 X[3857],11 X[3850] - 10 X[3858],31 X[3850] - 30 X[3859],10 X[3850] - 9 X[3860],4 X[3850] - 3 X[3861],25 X[3850] - 54 X[5054],41 X[3850] - 54 X[5055],17 X[3850] - 22 X[5056],13 X[3850] + 2 X[5059],17 X[3850] - 18 X[5066],53 X[3850] - 78 X[5067],23 X[3850] - 26 X[5068],43 X[3850] - 66 X[5070],71 X[3850] - 90 X[5071],59 X[3850] - 66 X[5072],11 X[3850] - 2 X[5073],53 X[3850] - 30 X[5076],61 X[3850] - 78 X[5079],77 X[3851] - 39 X[3853],245 X[3851] - 221 X[3854],469 X[3851] - 429 X[3855],7 X[3851] - 6 X[3856],43 X[3851] - 39 X[3857],77 X[3851] - 65 X[3858],217 X[3851] - 195 X[3859],140 X[3851] - 117 X[3860],56 X[3851] - 39 X[3861],175 X[3851] - 351 X[5054],287 X[3851] - 351 X[5055],119 X[3851] - 143 X[5056],7 X[3851] + X[5059],119 X[3851] - 117 X[5066],371 X[3851] - 507 X[5067],161 X[3851] - 169 X[5068],301 X[3851] - 429 X[5070],497 X[3851] - 585 X[5071],413 X[3851] - 429 X[5072],77 X[3851] - 13 X[5073],371 X[3851] - 195 X[5076],427 X[3851] - 507 X[5079],105 X[3853] - 187 X[3854],67 X[3853] - 121 X[3855],13 X[3853] - 22 X[3856],43 X[3853] - 77 X[3857],3 X[3853] - 5 X[3858],31 X[3853] - 55 X[3859],20 X[3853] - 33 X[3860],8 X[3853] - 11 X[3861],25 X[3853] - 99 X[5054],41 X[3853] - 99 X[5055],51 X[3853] - 121 X[5056],39 X[3853] + 11 X[5059],17 X[3853] - 33 X[5066],53 X[3853] - 143 X[5067],69 X[3853] - 143 X[5068],43 X[3853] - 121 X[5070],71 X[3853] - 165 X[5071],59 X[3853] - 121 X[5072],3 X[3853] - X[5073],53 X[3853] - 55 X[5076],61 X[3853] - 143 X[5079],1139 X[3854] - 1155 X[3855],221 X[3854] - 210 X[3856],731 X[3854] - 735 X[3857],187 X[3854] - 175 X[3858],527 X[3854] - 525 X[3859],68 X[3854] - 63 X[3860],136 X[3854] - 105 X[3861],85 X[3854] - 189 X[5054],697 X[3854] - 945 X[5055],289 X[3854] - 385 X[5056],221 X[3854] + 35 X[5059],289 X[3854] - 315 X[5066],901 X[3854] - 1365 X[5067],391 X[3854] - 455 X[5068],731 X[3854] - 1155 X[5070],1207 X[3854] - 1575 X[5071],1003 X[3854] - 1155 X[5072],187 X[3854] - 35 X[5073],901 X[3854] - 525 X[5076],1037 X[3854] - 1365 X[5079],143 X[3855] - 134 X[3856],473 X[3855] - 469 X[3857],363 X[3855] - 335 X[3858],341 X[3855] - 335 X[3859],220 X[3855] - 201 X[3860],88 X[3855] - 67 X[3861],275 X[3855] - 603 X[5054],451 X[3855] - 603 X[5055],51 X[3855] - 67 X[5056],429 X[3855] + 67 X[5059],187 X[3855] - 201 X[5066],583 X[3855] - 871 X[5067],759 X[3855] - 871 X[5068],43 X[3855] - 67 X[5070],781 X[3855] - 1005 X[5071],59 X[3855] - 67 X[5072],363 X[3855] - 67 X[5073],583 X[3855] - 335 X[5076],671 X[3855] - 871 X[5079],86 X[3856] - 91 X[3857],66 X[3856] - 65 X[3858],62 X[3856] - 65 X[3859],40 X[3856] - 39 X[3860],16 X[3856] - 13 X[3861],50 X[3856] - 117 X[5054],82 X[3856] - 117 X[5055],102 X[3856] - 143 X[5056],6 X[3856] + X[5059],34 X[3856] - 39 X[5066],106 X[3856] - 169 X[5067],138 X[3856] - 169 X[5068],86 X[3856] - 143 X[5070],142 X[3856] - 195 X[5071],118 X[3856] - 143 X[5072],66 X[3856] - 13 X[5073],106 X[3856] - 65 X[5076],122 X[3856] - 169 X[5079],231 X[3857] - 215 X[3858],217 X[3857] - 215 X[3859],140 X[3857] - 129 X[3860],56 X[3857] - 43 X[3861],175 X[3857] - 387 X[5054],287 X[3857] - 387 X[5055],357 X[3857] - 473 X[5056],273 X[3857] + 43 X[5059],119 X[3857] - 129 X[5066],371 X[3857] - 559 X[5067],483 X[3857] - 559 X[5068],7 X[3857] - 11 X[5070],497 X[3857] - 645 X[5071],413 X[3857] - 473 X[5072],231 X[3857] - 43 X[5073],371 X[3857] - 215 X[5076],427 X[3857] - 559 X[5079],31 X[3858] - 33 X[3859],100 X[3858] - 99 X[3860],40 X[3858] - 33 X[3861],125 X[3858] - 297 X[5054],205 X[3858] - 297 X[5055],85 X[3858] - 121 X[5056],65 X[3858] + 11 X[5059],85 X[3858] - 99 X[5066],265 X[3858] - 429 X[5067],115 X[3858] - 143 X[5068],215 X[3858] - 363 X[5070],71 X[3858] - 99 X[5071],295 X[3858] - 363 X[5072],5 X[3858] - X[5073],53 X[3858] - 33 X[5076],305 X[3858] - 429 X[5079],100 X[3859] - 93 X[3860],40 X[3859] - 31 X[3861],125 X[3859] - 279 X[5054],205 X[3859] - 279 X[5055],255 X[3859] - 341 X[5056],195 X[3859] + 31 X[5059],85 X[3859] - 93 X[5066],265 X[3859] - 403 X[5067],345 X[3859] - 403 X[5068],215 X[3859] - 341 X[5070],71 X[3859] - 93 X[5071],295 X[3859] - 341 X[5072],165 X[3859] - 31 X[5073],53 X[3859] - 31 X[5076],305 X[3859] - 403 X[5079],6 X[3860] - 5 X[3861],5 X[3860] - 12 X[5054],41 X[3860] - 60 X[5055],153 X[3860] - 220 X[5056],117 X[3860] + 20 X[5059],17 X[3860] - 20 X[5066],159 X[3860] - 260 X[5067],207 X[3860] - 260 X[5068],129 X[3860] - 220 X[5070],71 X[3860] - 100 X[5071],177 X[3860] - 220 X[5072],99 X[3860] - 20 X[5073],159 X[3860] - 100 X[5076],183 X[3860] - 260 X[5079],25 X[3861] - 72 X[5054],41 X[3861] - 72 X[5055],51 X[3861] - 88 X[5056],39 X[3861] + 8 X[5059],17 X[3861] - 24 X[5066],53 X[3861] - 104 X[5067],69 X[3861] - 104 X[5068],43 X[3861] - 88 X[5070],71 X[3861] - 120 X[5071],59 X[3861] - 88 X[5072],33 X[3861] - 8 X[5073],53 X[3861] - 40 X[5076],61 X[3861] - 104 X[5079],3 X[3917] + X[13491],3 X[3917] - X[31834],X[4301] - 5 X[31666],X[4701] - 11 X[31663],41 X[5054] - 25 X[5055],459 X[5054] - 275 X[5056],351 X[5054] + 25 X[5059],51 X[5054] - 25 X[5066],477 X[5054] - 325 X[5067],621 X[5054] - 325 X[5068],387 X[5054] - 275 X[5070],213 X[5054] - 125 X[5071],531 X[5054] - 275 X[5072],297 X[5054] - 25 X[5073],477 X[5054] - 125 X[5076],549 X[5054] - 325 X[5079],459 X[5055] - 451 X[5056],351 X[5055] + 41 X[5059],51 X[5055] - 41 X[5066],477 X[5055] - 533 X[5067],621 X[5055] - 533 X[5068],387 X[5055] - 451 X[5070],213 X[5055] - 205 X[5071],531 X[5055] - 451 X[5072],297 X[5055] - 41 X[5073],477 X[5055] - 205 X[5076],549 X[5055] - 533 X[5079],143 X[5056] + 17 X[5059],11 X[5056] - 9 X[5066],583 X[5056] - 663 X[5067],253 X[5056] - 221 X[5068],43 X[5056] - 51 X[5070],781 X[5056] - 765 X[5071],59 X[5056] - 51 X[5072],121 X[5056] - 17 X[5073],583 X[5056] - 255 X[5076],671 X[5056] - 663 X[5079],17 X[5059] + 117 X[5066],53 X[5059] + 507 X[5067],23 X[5059] + 169 X[5068],43 X[5059] + 429 X[5070],71 X[5059] + 585 X[5071],59 X[5059] + 429 X[5072],11 X[5059] + 13 X[5073],53 X[5059] + 195 X[5076],61 X[5059] + 507 X[5079],159 X[5066] - 221 X[5067],207 X[5066] - 221 X[5068],129 X[5066] - 187 X[5070],71 X[5066] - 85 X[5071],177 X[5066] - 187 X[5072],99 X[5066] - 17 X[5073],159 X[5066] - 85 X[5076],183 X[5066] - 221 X[5079],69 X[5067] - 53 X[5068],559 X[5067] - 583 X[5070],923 X[5067] - 795 X[5071],767 X[5067] - 583 X[5072],429 X[5067] - 53 X[5073],13 X[5067] - 5 X[5076],61 X[5067] - 53 X[5079],559 X[5068] - 759 X[5070],923 X[5068] - 1035 X[5071],767 X[5068] - 759 X[5072],143 X[5068] - 23 X[5073],689 X[5068] - 345 X[5076],61 X[5068] - 69 X[5079],781 X[5070] - 645 X[5071],59 X[5070] - 43 X[5072],363 X[5070] - 43 X[5073],583 X[5070] - 215 X[5076],671 X[5070] - 559 X[5079],885 X[5071] - 781 X[5072],495 X[5071] - 71 X[5073],159 X[5071] - 71 X[5076],915 X[5071] - 923 X[5079],363 X[5072] - 59 X[5073],583 X[5072] - 295 X[5076],671 X[5072] - 767 X[5079],53 X[5073] - 165 X[5076],61 X[5073] - 429 X[5079],305 X[5076] - 689 X[5079],X[5876] + 3 X[14855],X[5893] - 3 X[10182],X[5894] + 3 X[11202],X[5901] - 3 X[17502],X[6243] - 9 X[20791],X[6361] + 3 X[10283],3 X[6696] - X[14864],3 X[6759] + X[15105],5 X[7987] - X[22791],9 X[7998] - X[18439],3 X[9730] - X[14449],3 X[10095] - 2 X[12002],3 X[10164] - X[18357],3 X[10170] - X[32137],5 X[10574] + 3 X[13340],X[10575] + 3 X[15067],3 X[10610] - X[11803],3 X[10706] - 19 X[15023],X[10991] + 3 X[33813],X[10992] + 3 X[12042],3 X[11694] - X[15063],3 X[12041] + X[30714],3 X[12512] + X[13464],3 X[13348] + X[13382],3 X[13363] - X[13598],3 X[13392] - 2 X[16534],X[13464] - 3 X[13624],X[14677] + 3 X[15035],7 X[15036] + X[20127],7 X[16192] + X[18481],3 X[17502] + X[31730],3 X[17508] - X[18583],X[18358] - 3 X[21167]

See Antreas Hatzipolakis and Peter Moses, Hyacinthos 29312.

X(33923) lies on these lines: {2,3},{36,15172},{74,26861},{143,16836},{146,22251},{187,5368},{389,13421},{397,10645},{398,10646},{952,4701},{1125,28178},{1154,13348},{1351,33750},{1385,5493},{1503,33751},{1511,10990},{1587,6451},{1588,6452},{1990,22052},{3068,6496},{3069,6497},{3098,8550},{3336,15174},{3357,33533},{3564,14810},{3579,5844},{3590,23269},{3591,23275},{3634,28168},{3653,9589},{3793,7783},{3819,14641},{3916,9945},{3917,13491},{4297,28224},{4301,31666},{4325,4995},{4330,5298},{4857,15325},{5010,18990},{5122,12433},{5131,10543},{5188,32516},{5206,5305},{5254,8588},{5270,15326},{5286,15655},{5447,5663},{5876,14855},{5893,10182},{5894,11202},{5901,17502},{6000,32142},{6147,30282},{6243,20791},{6337,14929},{6361,10283},{6390,7768},{6411,8981},{6412,13966},{6426,9681},{6445,7581},{6446,7582},{6449,19117},{6450,9541},{6455,6460},{6456,6459},{6519,19054},{6522,19053},{6560,13925},{6561,13993},{6684,28186},{6696,14864},{6749,10979},{6759,15105},{7280,15171},{7745,8589},{7750,7871},{7755,15513},{7767,7782},{7830,32459},{7987,22791},{7998,18439},{9729,13391},{9730,14449},{9786,33543},{9955,28182},{9956,28190},{10095,12002},{10164,18357},{10170,32137},{10187,19107},{10188,19106},{10194,23261},{10195,23251},{10272,16111},{10564,10610},{10574,13340},{10575,15067},{10619,18914},{10706,15023},{10991,33813},{10992,12042},{11574,15471},{11592,11793},{11694,15063},{12006,17704},{12041,30714},{12242,13568},{12363,13148},{12512,13464},{13142,32110},{13363,13598},{13392,16534},{13393,15605},{13630,15644},{14128,14915},{14677,15035},{14841,20421},{14862,15311},{14907,32821},{15036,20127},{15815,18907},{16192,18481},{17508,18583},{18358,21167},{25555,29181},{25563,32903},{32824,32890},{32825,32891}

X(33923) = midpoint of X(i) and X(j) for these {i,j}: {3, 548}, {20, 546}, {140, 550}, {547, 3534}, {5188, 32516}, {5901, 31730}, {10272, 16111}, {12512, 13624}, {13491, 31834}, {13630, 15644}, {25563, 32903}
X(33923) = reflection of X(i) in X(j) for these {i,j}: {3530, 3}, {3627, 3856}, {3628, 3530}, {3850, 140}, {3861, 3628}, {11793, 11592}, {12006, 17704}, {13393, 20417}, {16881, 9729}
X(33923) = complement of X(3853)
X(33923) = {X(i),X(j)}-harmonic conjugate of X(k) for these {i,j,k}: {2, 3853, 12811}, {2, 5073, 3858}, {2, 15696, 15704}, {2, 15704, 3853}, {3, 4, 15712}, {3, 5, 12100}, {3, 20, 549}, {3, 376, 5}, {3, 381, 15717}, {3, 382, 3524}, {3, 550, 140}, {3, 631, 17504}, {3, 1656, 10299}, {3, 1657, 3523}, {3, 3522, 550}, {3, 3526, 15692}, {3, 3528, 8703}, {3, 3530, 14891}, {3, 3534, 631}, {3, 3843, 15700}, {3, 5070, 15706}, {3, 6909, 5428}, {3, 7512, 15646}, {3, 7525, 15331}, {3, 8703, 548}, {3, 12103, 12108}, {3, 12605, 16976}, {3, 14093, 3528}, {3, 14130, 15246}, {3, 15688, 20}, {3, 15689, 3526}, {3, 15690, 16239}, {3, 15695, 382}, {3, 15696, 2}, {3, 15717, 15711}, {3, 16117, 6940}, {3, 17538, 14869}, {3, 17800, 15693}, {3, 21312, 7516}, {3, 33703, 19711}, {4, 15712, 140}, {5, 376, 12103}, {5, 549, 3525}, {5, 550, 1657}, {5, 632, 15703}, {5, 3146, 14893}, {5, 3523, 140}, {5, 3627, 3839}, {5, 3830, 546}, {5, 10124, 3628}, {5, 12100, 12108}, {5, 12102, 3860}, {5, 12108, 10124}, {5, 19710, 3146}, {20, 549, 546}, {20, 3523, 3854}, {20, 3525, 3830}, {20, 10299, 1656}, {20, 15705, 3525}, {20, 19708, 3}, {140, 546, 1656}, {140, 548, 550}, {140, 1656, 16239}, {140, 3523, 12108}, {140, 3533, 11540}, {140, 3850, 3628}, {140, 5059, 3856}, {140, 5073, 12811}, {140, 12100, 3523}, {140, 15691, 5073}, {140, 16618, 18282}, {376, 1657, 550}, {376, 3523, 1657}, {376, 3525, 20}, {376, 3839, 3534}, {376, 5054, 19710}, {376, 15703, 15686}, {376, 15705, 3830}, {376, 19708, 15705}, {376, 21734, 3}, {381, 15710, 15711}, {381, 15717, 14869}, {382, 632, 5066}, {382, 3524, 632}, {546, 548, 15690}, {546, 549, 16239}, {546, 15690, 20}, {546, 16239, 10109}, {547, 3627, 3856}, {548, 3853, 15696}, {548, 12100, 12103}, {548, 12103, 376}, {548, 12812, 15689}, {548, 15714, 12811}, {548, 15759, 3628}, {548, 16197, 15332}, {549, 1656, 140}, {549, 8703, 15688}, {549, 15688, 15690}, {549, 15705, 12100}, {550, 1657, 12103}, {550, 3522, 548}, {550, 3858, 15704}, {550, 8703, 3522}, {550, 10299, 546}, {550, 15712, 4}, {550, 17504, 3851}, {631, 3534, 3627}, {631, 3627, 547}, {631, 5059, 3851}, {632, 15686, 382}, {1656, 1657, 3830}, {1656, 3830, 3854}, {1656, 3851, 15022}, {1656, 3854, 5}, {1656, 10299, 549}, {1657, 3523, 5}, {1657, 12108, 3850}, {1657, 15722, 5068}, {2043, 2044, 15685}, {2045, 2046, 15694}, {3090, 15687, 3859}, {3090, 17800, 15687}, {3146, 5054, 5}, {3522, 3523, 376}, {3522, 10304, 21735}, {3522, 19708, 1656}, {3522, 21734, 3523}, {3522, 21735, 3}, {3523, 3854, 3525}, {3523, 15705, 10299}, {3524, 15686, 5066}, {3524, 15695, 15686}, {3525, 3830, 5}, {3525, 3854, 1656}, {3525, 10299, 3523}, {3525, 16239, 10124}, {3526, 3529, 3845}, {3526, 3845, 12812}, {3526, 15689, 3529}, {3528, 10304, 3}, {3528, 21735, 3522}, {3529, 15692, 3526}, {3529, 15722, 5}, {3530, 3628, 11812}, {3530, 3850, 140}, {3530, 10124, 12108}, {3530, 12102, 10124}, {3530, 12103, 3860}, {3530, 15759, 3}, {3533, 14869, 140}, {3534, 3851, 5059}, {3534, 15718, 3839}, {3534, 17504, 547}, {3543, 5070, 3857}, {3543, 15706, 15713}, {3545, 15716, 549}, {3552, 8359, 19697}, {3627, 15022, 546}, {3627, 17504, 631}, {3628, 3860, 5}, {3628, 3861, 11737}, {3628, 14891, 3530}, {3830, 10109, 3860}, {3830, 15688, 376}, {3830, 15705, 549}, {3843, 10303, 15699}, {3843, 15700, 10303}, {3851, 3856, 3850}, {3851, 5059, 3627}, {3853, 15691, 15704}, {3854, 15705, 3523}, {3856, 14890, 3628}, {3857, 15713, 5070}, {3858, 5073, 3853}, {3858, 12811, 3850}, {3858, 15704, 5073}, {3860, 12100, 11812}, {3860, 12102, 3861}, {3861, 11812, 3628}, {3917, 13491, 31834}, {5054, 19710, 14893}, {5055, 15715, 19711}, {5056, 15695, 550}, {5059, 17504, 140}, {5067, 15683, 5076}, {5076, 15701, 5067}, {5079, 15685, 17578}, {5079, 17578, 23046}, {6450, 9541, 19116}, {6656, 33276, 27088}, {7486, 11541, 14269}, {7807, 33275, 8354}, {8703, 19708, 15690}, {8703, 21734, 12103}, {8703, 21735, 140}, {10109, 16239, 3628}, {10124, 12102, 5}, {10299, 15688, 550}, {10299, 21735, 19708}, {10303, 11001, 3843}, {10304, 14093, 8703}, {11001, 15700, 15699}, {11539, 15681, 12101}, {11541, 15719, 7486}, {12100, 12103, 5}, {12100, 12108, 3530}, {12100, 14893, 5054}, {12100, 15690, 3830}, {12102, 12108, 3628}, {12103, 12108, 12102}, {12103, 15705, 16239}, {12103, 15718, 3856}, {12108, 21734, 15759}, {14813, 14814, 3627}, {14869, 15711, 15717}, {15681, 15698, 11539}, {15685, 15702, 23046}, {15688, 19708, 549}, {15689, 15692, 3845}, {15693, 17800, 3090}, {15694, 33699, 14892}, {15696, 15704, 15691}, {15697, 15715, 5055}, {15702, 17578, 5079}, {15710, 15717, 3}, {15710, 17538, 15717}, {15717, 17538, 381}, {15718, 17504, 12100}, {16196, 25337, 10125}, {17502, 31730, 5901}, {17529, 17574, 15673}, {33008, 33235, 8362}, {33022, 33268, 8370}Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

TRIANGE CENTRAL CIRCLES

TRIANGE CENTRAL CIRCLES

From the book: Clark Kimberling: TRIANGLE CENTERS AND CENTRAL TRIANGLES (1998)


Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

PERIODIC SEQUENCE

Let fk(n) be the periodic sequence 1,2,3,...k,1,2,3...k,1,2,3...1,2,3,...k,...

fk(2^t) is periodic, t=0,1,2,3....

Example: k =7

1*,2*,3,4*,5,6,7,1*,2,3,4,5,6,7,1,2*,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4*,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1*,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2*,3,4,5,6,7,.....

The numbers with astetisks is the sequence f7(2^t)

Let k be odd

k = 1 : period : 1

k = 3 : period : 1,2

k = 5 : period : 1,2,4,3

k = 7 : period: 1,2,4

k= 9 : period: 1,2,4,8,7,5

k = 11: period: 1,2,4,8,5,10,9,7,3,6

k = 13: period: 1,2,4,8,3,6,12,11,9,5,10,7

k = 15: period: 1,2,4,8

k = 17: period: 1,2,4,8,16,15,13,9

k = 19: period: 1,2,4,8,16,13,7,14,9,18,17,15,11,3,6,12,5,10

k = 21: period: 1,2,4,8,16,11

Let p(k) be the number of the terms of the period (length of the period)

p(k) is the rank of 2 modulo k ie p(k) is the least number x such that 2^x - 1 = 0 (mod k)

For k = 1, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 1) is 1: 2^1 - 1 = 1 = 1.1

For k = 3, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 3) is 2: 2^2 - 1 = 3 = 1.3

For k = 5, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 5) is 4: 2^4 - 1 = 15 = 3.5

For k = 7, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 7) is 3: 2^3 - 1 = 7 = 1.7

For k = 9, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 9) is 6: 2^6 - 1 = 63 = 7.9

For k =11, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 11) is 10: 2^10 - 1 = 1023 = 93.11

For k =13, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 13) is 12: 2^12 - 1 = 4095 = 315.13

For k =15, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 15) is 4: 2^4 - 1 = 15 = 1.15

For k =17, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 17) is 8: 2^8 - 1 = 255 = 15.17

For k =19, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 19) is 18: 2^18 - 1 = 262144 = 13797.19

For k =21, the least x such that 2^x - 1 = 0 (mod 21) is 6: 2^6 - 1 = 63 = 3.21

......

For k = 1,3,5,7,..... we have the sequence: 1,3,15,7,63,1023,4095,15,255,262144,3......

Let 2^p(k) -1 = M(k).k

M(k): 1,1,3,1,7,93,315,1,15,13797,3,.... = A165781

p(k) = k - 1 ==> k is prime of the sequence : 3, 5, 11, 13, 19, 29, 37, 53, 59, 61, 67, 83, ...... = A001122

____________FIGURATE_________________

Let 123456...k be a regular k-gon.

We start from 1 and move clockwise and put 1 inside the polygon before 2.

From 2 we move clockwise and put 2 inside the polygon before 4.

From 4 we move clockwise and put 4 inside the poygon before 8.

....

We repeat this counting and moving until we reach a number we have reached already. Then we stop since we have a loop.

Examples for k = 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21.


Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

CONCENTRIC CIRCLES

Let ABC be a triangle.

Denote: A1, B1, C1 = The NPC centers of NBC, NCA, NAB, resp.

A2, B2 ,C2 = The NPC centers of A1BC, B1CA, C1AB, resp.

A3, B3, C3 = The NPC centers of A2BC, B2CA, C2AB

An, Bn, Cn = The NPC centers of A_n-1BC, B_n-1CA, C_n-1AB.

On = the circumcenter of the triangle AnBnCn.

The points O1, O2, O3, .... On,.... lie on the Euler line (see HERE)

Denote:

O11 = the reflection of O1 in BC

O111 = the reflection of O11 in AN

O112 = the reflection of O111 in BC

Similarly:

O12 = the reflection of O1 in CA

O121 = the reflection of O12 in BN

O122 = the reflection of O121 in CA

and

O13 = the reflection of O1 in AB

O131 = the reflection of O13 in CN

O132 = the reflection of O131 in AB

The circumcenter of O112O122O132 coincides with the cirumcenter of ABC

The same if we take O2:

O21 = the reflection of O2 in BC

O211 = the reflection of O21 in AN

O212 = the reflection of O211 in BC

Similarly:

O22 = the reflection of O2 in CA

O221 = the reflection of O22 in BN

O222 = the reflection of O221 in CA

and

O23 = the reflection of O2 in AB

O231 = the reflection of O23 in CN

O232 = the reflection of O231 in AB

The circumcenter of O212O222O232 coincides with the cirumcenter of ABC

and so on......

The circumcenter of On12On22On32 coincides with the cirumcenter of ABC

So we have a sequence of concentric circles.

Antreas P. Hatzipolakis, 22 June 2016

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

MAPPINGS OF THE EULER LINE ONTO ITSELF

NPC centers

1. Let ABC be a triangle and N1, N2, N3 = the NPC centers of OBC, OCA, OAB, resp.

The NPC center of N1N2N3 lies on the Euler line of ABC

Let P be a point on the Euler line of ABC and M1, M2, M3 the midpoints of PN1, PN2, PN3, resp.

The NPC center of M1M2M3 lies on the Euler line of ABC. (ie it is the intersection of the Euer lines of ABC and M1M2M3).

2. Let ABC be a triangle and Na, Nb, Nc = the NPC centers of NBC, NCA, NAB, resp.

The circumcenter of NaNbNc lies on the Euler line of ABC

Let P be a point on the Euler line of ABC and Ma, Mb, Mc the midpoints of PNa, PNb, PNc, resp.

The O (circumcenter) of MaMbMc lies on the Euler line of ABC. (ie it is the intersection of the Euler lines of ABC and MaMbMc.)

3. Let ABC be a triangle and Na, Nb, Nc = the NPC centers of IBC, ICA, IAB, resp.

The circumcenter of NaNbNc lies on the Euler line of ABC

Let P be a point on the Euler line of ABC and Ma, Mb, Mc the midpoints of PNa, PNb, PNc, resp.

The O (circumcenter) of MaMbMc lies on the Euler line of ABC. (ie it is the intersection of the Euler lines of ABC and MaMbMc).

Which other (than N,I) points have that property?

4. Let ABC be a triangle and Na, Nb, Nc = the NPC centers of GBC, GCA, GAB, resp.

The centroid of NaNbNc lies on the Euler line of ABC

Let P be a point on the Euler line of ABC and Ma, Mb, Mc the midpoints of PNa, PNb, PNc, resp.

The G (centroid) of MaMbMc lies on the Euler line of ABC. (ie it is the intersection of the Euler lines of ABC and MaMbMc).

Circumcenters

1. Let ABC be a triangle and Oa, Ob, Oc = the circumcenters of IBC, ICA, IAB, resp.

The circumcenter of OaObOc lies on the Euler line of ABC

Let P be a point on the Euler line of ABC and Ma, Mb, Mc the midpoints of PNa, PNb, PNc, resp.

The O (circumcenter) of MaMbMc lies on the Euler line of ABC. (ie it is the intersection of the Euler lines of ABC and MaMbMc).

2. Let ABC be a triangle and Oa, Ob, Oc = the circumcenters of NBC, NCA, NAB, resp.

The NPC center of OaObOc lies on the Euler line of ABC

Let P be a point on the Euler line of ABC and Ma, Mb, Mc the midpoints of PNa, PNb, PNc, resp.

The NPC center of MaMbMc lies on the Euler line of ABC. (ie it is the intersection of the Euler lines of ABC and MaMbMc).

3. Let ABC be a triangle and Oa, Ob, Oc = the circumcenters of GBC, GCA, GAB, resp.

The centroid of OaObOc lies on the Euler line of ABC

Let P be a point on the Euler line of ABC and Ma, Mb, Mc the midpoints of PNa, PNb, PNc, resp.

The G (centroid) of MaMbMc lies on the Euler line of ABC. (ie it is the intersection of the Euler lines of ABC and MaMbMc).

Antreas P. Hatzipolakis, 3 June 2016

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

ANOPOLIS PRIMES

Pn = n + Qk, n is a natural number (including 0) ie n belongs to No = {0, 1, 2, 3, ....} with n > 0

where Qk is the smallest number in the set No - {Q1, Q2,.... Qk-1} such that Pn is prime

n = 1

Q1 = the smallest number in the set No - {Q0} = No - {0} such that 1 + Q1 is prime = 1

P1 = 1 + 1 = 2

n = 2

Q2 = the smallest number in the set No - {Q0, Q1} = No - {0, 1}such that 2 + Q2 is prime = 3

P2 = 2 + 3 = 5

n = 3

Q3 = the smallest number in the set No - {Q0, Q1, Q2} = No - {0, 1, 3} such that 3 + Q3 is prime = 2

P3 = 3 + 2 = 5

n = 4

Q4 = the smallest number in the set No - {Q0, Q1, Q2, Q3} = No - {0, 1, 3, 2} such that 4 + Q4 is prime = 7

P4 = 4 + 7 = 11

and so on.

Pn : 2, 5, 5, 11, 11, 11, 11, 17, 17, 23, 23, 23, 23, 29, 29, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 47, 47, 47, 47, 53, 53, 59, 59, 59, 59, 59, 67, 67, 67, 67, 73, 73, 79, 79, 83, 83, 83, 83, 89, 89, 97, 97, 97, 97, 97, 97,.....

Anopolis Prime Numbers Sequence:

An = the missing primes from Pn: 3, 7, 13, 19, 31, 41, 43, 61, 71,.............................

Antreas P Hatzipolakis, 27 Dec. 2014

 

Free Hit Counter